Πρόταση για μέρισμα ύψους €0,255/μετοχή από τη Prodea
Πρόταση για μέρισμα ύψους €0,255/μετοχή από τη Prodea

Πρόταση για μέρισμα ύψους €0,255/μετοχή από τη Prodea

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΕΑΠ θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2023.
RE+D magazine
23.05.2023

Τη διανομή μερίσματος 0,255 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2022 αποφάσισε να προτείνει η διοίκηση της Prodea στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13.06.2023.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,110 σε συνέχεια της από 01.12.2022 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,145 ευρώ / μετοχή (καθαρό).

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.