Σε €305 εκατ. αυξήθηκαν το α΄ τρίμηνο 2022 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank
Σε €305 εκατ. αυξήθηκαν το α΄ τρίμηνο 2022 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank

Σε €305 εκατ. αυξήθηκαν το α΄ τρίμηνο 2022 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank

Οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία παραμένουν θετικές λέει η τράπεζα.
RE+D magazine
26.05.2022

Σε €305εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022, αυξήθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου Eurobank το α΄τρίμηνο του 2022 από €72εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,07 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 22,9%. Πιο αναλυτικά:

▪ Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,4% έναντι του Α΄ Τριμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε €339εκ., από €335εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 24,7% σε €123εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τη Διαχείριση Περιουσίας και τις Υπηρεσίες Καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 58 μονάδων βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2021.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,7% σε €462εκ. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε €240εκ., από €13εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 57,4% σε €703εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022.

▪ Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,0% στα €222εκ. λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 0,3%. Ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σε 31,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών εσόδων.

▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,4% στα €240εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα €481εκ.

▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €62εκ. και αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €178εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022, από €87εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2021.

▪ Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €404εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €305εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022.

▪ Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €47εκ. τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, από €32εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 13,1% και ανήλθαν σε €68εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45,4% σε €57εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022. Το 48% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 43% από αυτές στην Κύπρο.

▪ Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 6,0%5 στο τέλος Μαρτίου 2022, από 6,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα €2,4δισ. ή €0,7δισ.  μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε από 69,2% στο τέλος του 2021 σε 71,5%5.

▪ Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,0% και 16,5% αντίστοιχα στο τέλος του Α΄ Τριμήνου 2022. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε σε 13,6%.

▪ Στο τέλος του Α΄ Τριμήνου 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €40,6δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €77,2δισ.

▪ Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €2,3δισ. τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,4δισ. το Α΄ Τρίμηνο και €0,7δισ. το Α΄ Τετράμηνο 2022. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €41,2δισ. στο τέλος Μαρτίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,1δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €22,7δισ., τα στεγαστικά σε €10,1δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,3δισ.

▪ Οι καταθέσεις πελατών υποχώρησαν κατά €0,7δισ. το Α΄ Τρίμηνο, αυξήθηκαν όμως κατά €1,2δισ. τον Απρίλιο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 74,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 151,3% το Α΄ Τρίμηνο 2022.