Σε ΑΜΚ και διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη του ΔΣ και προσωπικό προχωρά η Intracom
Σε ΑΜΚ και διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη του ΔΣ και προσωπικό προχωρά η Intracom

Σε ΑΜΚ και διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη του ΔΣ και προσωπικό προχωρά η Intracom

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €7,6 εκατ.
RE+D magazine
19.04.2022

Tην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €7,6 εκατ. με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, προς ανταμοιβή της προσφοράς αυτών στην εύρρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων αποφάσισε η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της Intracom.

Οι μετοχές θα προέλθουν από την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού €7.600.000 με έκδοση 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία.

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των €83.600.000,00, διαιρούμενο σε 83.600.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00, η καθεμία.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει τους δικαιούχους των δωρεάν μετοχών ως και τους όρους και τα κριτήρια διάθεσης αυτών, ενδεικτικά παραμέτρους όπως το βαθμό ευθύνης κάθε δικαιούχου, συμμετοχής και συμβολής αυτού στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 31 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 23.762.843 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 76.000.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 31,27% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 587.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.