Σε δημοπρασία το "Δίκτυο αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων" της Νεμέας
Σε δημοπρασία το "Δίκτυο αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων" της Νεμέας

Σε δημοπρασία το "Δίκτυο αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων" της Νεμέας

Ο οικισμός της Νεμέας στερείται εδώ και χρόνια υποδομών οργανωμένου δικτύου ακαθάρτων.
RE+D magazine
12.09.2022

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεμέας”.

Προβλέπεται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου της Νεμέας, συνολικού μήκους ~35,1 km, καθώς και 1 τοπικού Α/Σ ανύψωσης λυμάτων. 

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι: 

• Χωματουργικές Εργασίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις, εκσκαφές ορυγμάτων για την τοποθέτηση των σωλήνων του δικτύου, επανεπιχωσεις ορυγματος, η αντιμετώπιση των υδάτων κατά τις εκσκαφές, η αντιστηρίξεις των σκαμμάτων, οι απαραίτητες αποκαταστάσεις και τέλος η εργοταξιακή σήμανση κατά την διάρκεια της κατασκευάς. 

• Τεχνικά έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οποιαδήποτε κατασκευή από σκυρόδεμα (οπλισμένο η μη) μπορεί να απαιτηθεί , όπως φρεατίων, δομικού με ρους αντλιοστασίου κτλ. 

• Προμήθεια και τοποθέτηση όλων των σωληνώσεων του δικτύου (βαρυτικοι – καταθλιπτικοι αγωγοι , δομημένου – συμπαγούς τοιχώματος) και των φρεατίων του δικτύου, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες για την πλήρη λειτουργία του δικτύου. 

• Η-Μ εργασίες, οι οποίες αναφέρονται στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου Η-Μ εξοπλισμού του αντλιοστασίου ακάθαρτων του δικτύου.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

• την εκπόνηση κατασκευαστικής μελέτης (μελέτη εφαρμογής) και την προετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων

• την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,

• την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

• τη θέση σε αποδοτική λειτουργία

• τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα 6 μηνών

Πλέον των ανωτέρω στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η 2ετής κανονική λειτουργία της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων (τοπικού εσωτερικού Α/Σ και Α/Σ προσαγωγής) με δικαίωμα προαίρεσης για συνέχιση της λειτουργίας για επιπλέον 2 έτη.