Σε εξέλιξη η σταδιακή αποεπένδυση της Attica Bank από Astir 1 και Metexelixis
Σε εξέλιξη η σταδιακή αποεπένδυση της Attica Bank από Astir 1 και Metexelixis

Σε εξέλιξη η σταδιακή αποεπένδυση της Attica Bank από Astir 1 και Metexelixis

Πως επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης.
RE+D magazine
16.03.2023

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σταδιακή αποεπένδυση της Attica Bank από τίτλους των τιτλοποιήσεων της Τράπεζας ή/ και πωλήσεις χαρτοφυλακίων και ειδικότερα, στο παρόν στάδιο, από τους τίτλους των τιτλοποιήσεων Astir 1 και Metexelixis.

Οπως λέει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της "η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 13-02-2023 ανακοινώσεως της, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι εξελίσσεται η υλοποίηση της εγκριθείσας από το Διοικητικό της Συμβούλιο Στρατηγικής Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE Strategy), η οποία  μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη σταδιακή αποεπένδυση της Τράπεζας από τίτλους των τιτλοποιήσεων της Τράπεζας ή/ και πωλήσεις χαρτοφυλακίων και ειδικότερα, στο παρόν στάδιο, από τους  τίτλους των τιτλοποιήσεων Astir 1 και Metexelixis.

Εφόσον υπάρχει συμφωνία για τα άνω σκέλη της αποεπένδυσης σε χρόνο μέχρι τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022,  αυτό θα συνεπαχθεί τη λήψη πρόσθετων προβλέψεων εκτιμώμενου ύψους περίπου 0,3 δις ευρώ, η οποία θα αποτυπωθεί στις άνω οικονομικές καταστάσεις.

Συνέπεια των ανωτέρω η λήψη πρόσθετων προβλέψεων ύψους 0,3 δις ευρώ θα είχε την ακόλουθη επίδραση επί των οικονομικών μεγεθών του  Ομίλου που δημοσιευθήκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2022".

(σε €δις)

Δημοσιευμένα

Στοιχεία

Pro-forma

Στοιχεία

Αποτέλεσμα προ φόρων

-0,03

-0,33

Αποτέλεσμα μετά φόρων

-0,04

-0,35

Ίδια Κεφάλαια

 0,29

-0,02

Σε κάθε περίπτωση, η λήψη – υπό την προϋπόθεση των δεσμευτικών προσφορών και προκαταρτικής  συμφωνίας για τη σχετική ως άνω αποεπένδυση -  των προβλέψεων αυτών έχει συμπεριληφθεί ως παραδοχή του Επικαιροποιημένου Επιχειρηματικού Πλάνου ετών 2022 – 2025, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας, ενώ αναλυτικότερη επ’ αυτών σχετική σημείωση περιλαμβάνεται στο υπό έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου που αφορά τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή των νέων μετοχών στο πλαίσιο της υπό υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου εξελίσσεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30.12.2022. Η Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη".