Ποιοί πήραν τις νέες μετοχές της Noval
Ποιοί πήραν τις νέες μετοχές της Noval

Ποιοί πήραν τις νέες μετοχές της Noval

Πόσες πήγαν σε ιδιώτες και σε ειδικούς επενδυτές. Πόσες πήραν οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι
RE+D magazine
05.06.2024

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς την περασμένη Παρασκευή (31.05.2024) η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση των 17.388.025 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Noval Property.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών καθορίστηκε σε €2,78 ανά Νέα Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €48,34 εκατ. (ήτοι €2,78*17.388.025 Νέες Μετοχές).

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης €2,78 ανήλθε σε 39.592.341 μετοχές (ήτοι, ποσό €110,07 εκατ.), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 17.388.025 Νέες Μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 2,28 φορές περίπου.

Οι συνολικά 17.388.025 Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

  • 7.824.612 Νέες Μετοχές (45% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 19.697.469 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή, ικανοποιήθηκε το 39,7% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 4.907 αιτήσεις), και 
  • 9.563.413 Νέες Μετοχές (55% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 19.894.872 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 48,1% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 100 αιτήσεις). 

Οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι και οι κύριοι ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό, με εξαίρεση την Eurobank, η οποία υπέβαλε αίτηση για 266.000 Νέες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό στη Δημόσια Προσφορά και ανέλαβε 105.655. 

Tέλος ολοκληρώθηκε η μετατροπή ομολογιών του κοινού και υπό όρους υποχρεωτικά μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας ομολογιακού δανείου, με την έκδοση 1.576.769 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,50, σύμφωνα με τους όρους του και τιμή μετατροπής €2,78 οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την EBRD.

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους €5.528 χιλ., τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια μέσω της Δημόσιας Προσφοράς διαμορφώνονται σε €42.811.000 και θα διατεθούν εντός 48 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει:

την ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας ή/και της συμμετοχής της «THE GRID Α.Ε.», καθώς και την άμεση ή έμμεση (μέσω συμμετοχής σε έτερες εταιρείες ή/και εξαγοράς έτερων εταιρειών) απόκτηση ή/και ανάπτυξη (ενδεικτικά, ανέγερση, ή ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση, επέκταση, ανακατασκευή, αλλαγή χρήσης) νέων ακινήτων.

Ειδικά στην περίπτωση του «THE GRID Α.Ε.» τα κεφάλαια θα διατεθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συναλλαγή αφορά εξαγορά εταιρείας, η χρήση των αντληθέντων μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κεφαλαίων θα αφορά το τίμημα της συναλλαγής από την πλευρά της Noval ή/και τις επενδύσεις (Capex) από την πλευρά της εκάστοτε εξαγορασθείσας εταιρείας, για ανάπτυξη νέων ακινήτων.