Σφίγγει ο κλοιός για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Σφίγγει ο κλοιός για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Σφίγγει ο κλοιός για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Τι ζητά ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για βελτίωση του πλαισίου βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
06.04.2022

Επιβολή δημοτικού φόρου, την δυνατότητα στους ΟΤΑ να ορίζουν κάθε χρόνο τον μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να νοικιάζονται με βραχυχρόνια μίσθωση, αυστηροποίηση του καθεστώτος απαλλαγής του ΦΠΑ και παρακράτηση φόρου 5% επί του συνολικού αντιτίμου της μίσθωσης προτείνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για βελτίωση του πλαισίου βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος σε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς προτείνει:

  1. Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών επιβάλλεται φόρος υπέρ των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με την ονομασία «φόρος βραχυχρόνιων μισθώσεων», ο οποίος ισούται με ποσοστό ………….%  επί του αντιτίμου της μίσθωσης.

    Ο φόρος βραχυχρόνιας μίσθωσης βαρύνει τον μισθωτή, επιβάλλεται κατά την ηλεκτρονική αποπληρωμή της μίσθωσης μέσω της πλατφόρμας, η οποία τον αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις και μετά αποδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση στον ΟΤΑ Α’ βαθμού της περιοχής εντός της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της σύναψης της σύμβασης. 

  2. Παρακράτηση φόρου στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών ύψους 5% επί του συνολικού αντιτίμου της μίσθωσης. Ο φόρος αυτός βαρύνει τον μισθωτή και παρακρατείται από τις ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες υποχρεούνται στην απόδοση ποσοστού 5% υπερ του Δημοσίου.

    Οι υπόχρεες σε καταβολή του παρακρατούμενου φόρου πλατφόρμες, και υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση, μέσω του «TAXISnet», εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α. ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. ή αν δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. 

  3. Το εισόδημα που αποκτάται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (Α`167) μπορεί να απαλλάσσεται του ΦΠΑ εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

     ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι φυσικό πρόσωπο και 
     έχει καταχωρίσει μέχρι δύο (2) ακίνητα στον Α.Φ.Μ. του, εκ των οποίων το ένα από τα δύο ακίνητα θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως ακίνητο στο οποίο ιδιοκατοικεί.

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δικαιούχος του εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο, τότε το εισόδημα από την εν λόγω δραστηριότητα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα οπότε πέραν των σχετικών δεσμεύσεων της φορολογικής νομοθεσίας, στην εν λόγω συναλλαγή επιβάλλεται Φ.Π.Α..

Οι ΟΤΑ ορίσουν τον μέγιστο αριθμό ακινήτων βραχυχρόνιας μισθώσης

Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού να μπορούν μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους, η οποία θα αιτιολογείται με βάση σχετική επιστημονική μελέτη, να ορίσουν τον μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης για την περιοχή εντός των ορίων του Δήμου τους. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η σχετική μελέτη θα πρέπει να ανανεώνονται ανά έτος. 

Σε περίπτωση που με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθοριστεί ο μέγιστος αριθμός ακινήτων, που μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης για την περιοχή εντός των ορίων του Δήμου τους, και ο υφιστάμενος αριθμός των ακινήτων είναι μεγαλύτερος του μέγιστου προβλεπόμενου αριθμού, τότε η Α.Α.Δ.Ε. δεν θα επιτρέπει καμία επιπλέον υποβολή μίσθωσης στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης για την περιοχή εντός των ορίων του Δήμου.

Ποιά ακίνητα θεωρούνται τουριστικά κατάλυματα

Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων μόνο κατά την άφιξη των μισθωτών και όχι κατά τη διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ως παροχή υπηρεσιών νοείται η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων μόνο κατά την άφιξη των μισθωτών. Eνδεικτικά, ως παροχή υπηρεσίας νοείται ο εφοδιασμός του ακινήτου με τρόφιμα ή πόσιμα (σε οποιαδήποτε μορφή ακόμα και αεροστεγώς κλεισμένα ή εμφιαλωμένα αντιστοίχως), είτε ο εφοδιασμός με είδη υγιεινής ή προσωπικής ή οικιακής καθαριότητας είτε η παροχή καθαρών κλινοσκεπασμάτων ή πετσετών κατά τη διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης είτε ο καθαρισμός του ακινήτου ή η διαμεσολάβηση για τον καθαρισμό του ακινήτου κατά τη διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σε διαφορετική περίπτωση το ακίνητο θεωρείται τουριστικό κατάλυμα το οποίο θα πρέπει να διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν.4276/2014. Στην περίπτωση αυτή το εισόδημα θα θεωρηθεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Τουριστικό κατάλυμα θεωρείται και η πολυκατοικία η το συγκρότημα κατοικιών που στο σύνολο τους εκμισθώνονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις. Σε αυτή την περίπτωση η εν λόγω πολυκατοικία ή συγκρότημα θεωρείται που θα πρέπει να διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014. 

Το κατάλυμα που δεν τηρεί τα παραπάνω σφραγίζεται και του επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. 

ΕΔΩ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕ