Σημαντικές αλλαγές στην AVAX - Εκτός της εταιρείας η J&P Investments
Σημαντικές αλλαγές στην AVAX - Εκτός της εταιρείας η J&P Investments

Σημαντικές αλλαγές στην AVAX - Εκτός της εταιρείας η J&P Investments

Σημειώνεται πως το ανεκτέλεστο έργων του ομίλου ανέρχεται πλέον σε 2,2 δισ. ευρώ.
RE+D magazine
02.09.2022

Το σύνολο της συμμετοχής της στην κατασκευαστική εταιρεία AVAX πούλησε η J&P Investments που ανήκει στην οικογένεια Παρασκευαϊδη.

Πρόκειται για ποσοστό 22,041% το οποίο πέρασε σε σε εταιρικά σχήματα που ελέγχονται τον κ. Χρήστο Ιωάννου ο οποίος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

(α) η κυπριακή εταιρεία «JCGH LIMITED» (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ήτοι τον κ. Χρήστο Ιωάννου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 31.08.2022 προέβη σε αγορά 20.676.500 κοινών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας €15.920.905, και

(β) η κυπριακή εταιρεία «HONEYSUCKLE PROPERTIES LIMITED» (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ήτοι τον κ. Χρήστο Ιωάννου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 31.08.2022 προέβη σε αγορά 11.133.500 κοινών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας €8.572.795.

Οσον αφορά στην πώληση της οικογένειας Παρασκευαίδη η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι:

Οι κυπριακές εταιρείες “Joannou & Paraskevaides (Investments) Limited” και “CDSJ Holdings Limited” και ο κ. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοίνωσε ότι η κυπριακή εταιρεία JOANNOU & PARASKEVAIDES (INVESTMENTS) LIMITED μεταβίβασε την 31.08.2022 το σύνολο των μετοχών (31.810.000) που κατείχε στην Εταιρεία και τα αντιστοιχούντα δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 22,041% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ως εξής:

α) 20.676.500 μετοχές της Εταιρείας με τα επ’ αυτών δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούντα σε ποσοστό 14,327% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μεταβιβάστηκαν στην κυπριακή εταιρεία «JCGH LIMITED» η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 έμμεσα από τον κ. Χρήστο Ιωάννου (μέσω της αλυσίδας των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd, CSME Holdings Ltd και STEJO Ltd), και
β) 11.133.500 μετοχές της Εταιρείας με τα επ’ αυτών δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούντα σε ποσοστό 7,714% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μεταβιβάστηκαν στην κυπριακή εταιρεία «HONEYSUCKLE PROPERTIES LIMITED» η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 έμμεσα από τον κ. Χρήστο Ιωάννου (μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας CDSJ Holdings Ltd).

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Χρήστος Ιωάννου σήμερα ελέγχει έμμεσα συνολικό ποσοστό 33,326% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 48.096.111 μετοχές και δικαιώματα ψήφου), ως εξής:

(1) ποσοστό 11,285% (αντιστοιχεί σε 16.286.111 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd και CSME Holdings Ltd,
(2) ποσοστό 14,327% (αντιστοιχεί σε 20.676.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd, CSME Holdings Ltd, STEJO Ltd και JCGH Ltd, και
(3) ποσοστό 7,714% (αντιστοιχεί σε 11.133.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd και Honeysuckle Properties Ltd