Στα €0,91 - €0,95 το εύρος για τη δημόσια προσφορά της Orilina Properties
Στα €0,91 - €0,95 το εύρος για τη δημόσια προσφορά της Orilina Properties

Στα €0,91 - €0,95 το εύρος για τη δημόσια προσφορά της Orilina Properties

Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού €28.014.000 με καταβολή μετρητών.
RE+D magazine
01.12.2023

Το εύρος τιμής της δημόσιας προσφοράς αποφάσισε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Orilina Properties.

Οπως λέει η εταιρεία στην από 11.09.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια») αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων:

  • η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι το ποσό των € 28.014.000, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έως 32.200.000 νέων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής € 0,87 (οι «Νέες Μετοχές»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Αύξηση»).
  • η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 886.042,80, με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων, με την έκδοση 1.018.440 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, εκάστης μετοχής, € 0,87, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν σε δύο (2) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τέσσερα (4) επιλεγμένα στελέχη της της Εταιρείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018 και τους όρους του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την ίδια Ε.Γ.Σ.,
  • η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών, (εφεξής οι «Μετοχές») της Εταιρείας (υφιστάμενων, Νέων Μετοχών και δωρεάν μετοχών) προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει και την κείμενη νομοθεσία (εφεξής η «Εισαγωγή»),
  • ότι ο προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών όσο και του εύρους της τιμής διάθεσης, θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεργασία με τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο.

Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης και προβλέπεται η δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Η τιμή διάθεσης

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο σε συνεργασία με την Εταιρεία, και θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ’ εξουσιοδότηση της από 11.09.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με τις από 23.11.2023 και από 01.12.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του κατωτέρω εύρους Τιμής Διάθεσης, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»). 

Συγκεκριμένα, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές εντός του εύρους Τιμής Διάθεσης στο Η.ΒΙ.Π. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη Δημόσια Προσφορά.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η κατανομή των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Για τον προσδιορισμό του δεσμευτικού εύρους Τιμής Διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του premarketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Νέες Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμών:

Κατώτατη Τιμή Εύρους 0,91 ευρώ/Ανώτατη Τιμή Εύρους 0,95 ευρώ

Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους τα συνολικά έσοδα της Αύξησης, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε €30.590.000. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος εύρους τιμών και θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 06.12.2023.