Στα €2,2 δισ. το ανεκτέστο για την ΑΒΑΞ
Στα €2,2 δισ. το ανεκτέστο για την ΑΒΑΞ

Στα €2,2 δισ. το ανεκτέστο για την ΑΒΑΞ

Η διοίκηση θα προτείνει μέρισμα ύψους €0,07/μετοχή (απόδοση 8,3%).
RE+D magazine
27.04.2023

Ετος στο οποίο ανέλαβε σημαντικά νέα έργα που θα την οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας της αποτέλεσε για την ΑΒΑΞ το 2022.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου ενισχύθηκε ποσοτικά, και κυρίως ποιοτικά, και έφτασε τα 1,9 δις Ευρώ περίπου στο τέλος του 2022 (έναντι 1,4 δις Ευρώ περίπου στο τέλος του 2021). Εντός του 2023, ο Όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις ύψους 274 εκατ. Ευρώ ενώ υπάρχουν και συμβάσεις προς υπογραφή αξίας 43 εκατ. Ευρώ. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εκτέλεση έργων εντός του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,2 δις Ευρώ περίπου.

Στα πλαίσια της στρατηγικής για σταδιακή μεταφορά των συμμετοχών του Ομίλου σε έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ στην 100% θυγατρική «ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.», εντός του 2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των συμμετοχών κατά 23,61% στην «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ», και κατά 19,1% στις «Ολυμπία Οδός ΑΕ» και «Ολυμπία Οδός Λειτουργία ΑΕ». Η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ και μαρίνων του Ομίλου παραμένει υψηλή, προσφέροντας υψηλά προβλεπόμενα μερίσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ ο Όμιλος συμμετέχει επιλεκτικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες για νέες συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ στη χώρα μας.

Στα πλαίσια της στρατηγικής μείωσης του δανεισμού και βέλτιστης αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, ο Όμιλος απο-επένδυσε στη διάρκεια του 2022 από μη βασικές δραστηριότητες και ώριμες συμμετοχές, πωλώντας ένα χαρτοφυλάκιο 112MW έργων ΑΠΕ της 100% θυγατρικής Volterra και ποσοστό 20,53% που κατείχε στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.


Τα οικονομικά αποτελέσματα και η διανομή μερίσματος

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2022 μόνο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων της θυγατρικής Volterra, μειώθηκε κατά 32% σε €402,7 εκατ. έναντι €592,2 εκατ. το 2021, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην υπογραφή και έναρξη των αναληφθέντων νέων έργων. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €58,2 εκατ. το 2022 έναντι €51,0 εκατ. στο προηγούμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο των συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθε σε €82,3 εκατ. το 2022. Tο EBITDA της Εταιρείας ανήλθε σε €89,3 εκατ. το 2022 έναντι €20,1 εκατ. το 2021.

Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €39,9 εκατ. το 2022 έναντι ζημίας €12,4 εκατ.  το 2021, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €50,8 εκατ.  έναντι ζημίας €22,6 εκατ. το 2021. 

Στο πλαίσιο αυτό και σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της, η Εταιρεία αποφάσισε για το 2022 να προτείνει στους μετόχους τη διανομή μερίσματος ύψους €10,1 εκατ. Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,07/μετοχή.