Στα €44.496.454,80 το μετοχικό κεφάλαιο της Avax
Στα €44.496.454,80 το μετοχικό κεφάλαιο της Avax

Στα €44.496.454,80 το μετοχικό κεφάλαιο της Avax

RE+D magazine
18.01.2024

"Πέρασαν" στα στελέχη της ΑΒΑΞ μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής οι συνολικά 4.000.000 μετοχές.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007 και της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν της αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.200.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο της Εταιρείας και την έκδοση 4.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 ευρώ) εκάστη, οι οποίες διανεμήθησαν δωρεάν σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 του Ν.4548/2018, το καταβεβλημένο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €44.496.454,80 και διαιρείται σε 148.321.516 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 148.321.516.