Στα €902 εκατ. τα κέρδη προ προβλέψεων της Τράπεζας Πειραιώς το 2021
Στα €902 εκατ. τα κέρδη προ προβλέψεων της Τράπεζας Πειραιώς το 2021

Στα €902 εκατ. τα κέρδη προ προβλέψεων της Τράπεζας Πειραιώς το 2021

Αρνητικό καθαρό αποτέλεσμα λόγω μείωσης NPEs ύψους €3 δισ.
RE+D magazine
16.03.2022

Θετικές ήταν οι τάσεις σε όλες τις γραμμές της Τράπεζας Πειραιώς για το 2021.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €902 εκατ. το 2021, 4% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων.

Το 4ο 3μηνο 2021 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €47 εκατ. από €48 εκατ. το προηγούμενο 3μηνο λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων ροών ΝPEs. Επιπλέον, καταχωρήθηκαν επιβαρύνσεις δανείων €21 εκατ. που σχετίζονται με πιστωτικό κίνδυνο. Απομειώσεις ύψους €126 εκατ. το 4ο 3μηνο 2021 σχετίζονται με τις ζημίες από την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs, €0,4 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας, καθώς και με προβλέψεις σχετικά με σενάριο πώλησης του χαρτοφυλακίου ΝPE Sunrise 3. Το καθαρό έξοδο προβλέψεων μειώθηκε στις 53μ.β. κατά το 4ο 3μηνο 2021, από 148μ.β. ένα χρόνο πριν.

Το προ φόρων αποτέλεσμα το 4ο 3μηνο 2021 διαμορφώθηκε σε κέρδη €250 εκατ., ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδος €176 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος €78 εκατ. το 4ο 3μηνο 2021, από ζημία €511 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €55,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, αυξημένες κατά 12% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 6μ.β. έναντι 7μ.β. το 3ο 3μηνο 2021 και 13μ.β. το 4ο 3μηνο 2020.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €14,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, από €13,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, μετά τη συμμετοχή €1 δισ. στη δημοπρασία του Δεκεμβρίου. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 204%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 63% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών μειώθηκαν στα €38,5 δισ. έναντι €49,5 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2020, λόγω της σημαντικής μείωσης ΝPEs που πραγματοποιήθηκε το 2021. Κατά τη διάρκεια του 4ου 3μήνου 2021 πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs ως διακρατούμενων προς πώληση. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €35,0 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εξαιρώντας το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους €1,5 δισ.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €6,5 δισ. το 2021, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Δεκεμβρίου 2021 περιλαμβάνει €6,3 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.

Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα €4,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 έναντι €22,5 δισ. στο τέλος του 2020. Ο δείκτης NPE μειώθηκε σημαντικά στο 12,6% έναντι 45,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS) και των συναλλαγών NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €16,8 δισ., καθώς και της μείωσης NPEs κατά €0,8 δισ. μέσω οργανικής διαχείρισης.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στο 11,2%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,9%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι δείκτες υπολογίζονται pro-forma για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού που θα ακολουθήσει την αποαναγνώριση της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs, για την οποία οι ζημίες έχουν ήδη λογιστικοποιηθεί πλήρως στο 4ο 3μηνο 2021.

Χρήστος Μεγάλου, CEO Ομίλου Πειραιώς

«Για τον Όμιλο Πειραιώς, το 2021 ήταν έτος πλήρους ανάκαμψης, μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού επιχειρηματικού της σχεδίου, το οποίο οδήγησε τον δείκτη NPE 12,5% περίπου στο τέλος του 2021, από 45% πριν από ένα χρόνο, και φιλοδοξεί για μονοψήφιο δείκτη NPE εντός του 2022, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή θέση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη κερδοφορία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Η πορεία μας το 2021 κατέδειξε την εμπορική δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, χορηγώντας νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €6,5 δισ., υπερβαίνοντας τον στόχο εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021, ενώ παράλληλα συμβουλεύσαμε τους εταιρικούς πελάτες μας για άντληση περίπου €3,0 δισ. σε αγορές χρέους και μετοχικών κεφαλαίων. Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €6,8 δισ., ποσό που συνιστά ρεκόρ για τον Όμιλο.

Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου Πειραιώς παρουσίασαν απτή βελτίωση το 2021 σε όλους τους τομείς. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €665 εκατ., λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων από τόκους παρά τη δραστική μείωση των NPE, του ρεκόρ των καθαρών εσόδων από προμήθειες, τη συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και τη σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια. Το 2021, η ελληνική οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 8%, και έθεσε τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη από το 2022 και για αρκετά χρόνια στο μέλλον. Η έναρξη των έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η εφαρμογή σχετικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αναμένεται να διασφαλίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας, ακόμη και εν μέσω της αβεβαιότητας που εξελίσσεται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν κινδύνους, επηρεάζοντας - μεταξύ άλλων - τις τιμές της ενέργειας και των προϊόντων του αγροτικού τομέα, και έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια, οι οποίες ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι δευτερογενείς επιπτώσεις ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται, είναι πρόωρο να εκτιμηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ωστόσο, με τιςπροϋποθέσεις για την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας να έχουν τεθεί, οι επιπτώσεις ενδέχεται να περιοριστούν με μέτρα ανάλογα της πανδημίας που αναμένεται να ληφθούν σε ευρωπαικό επίπεδο. Για την Πειραιώς, η στιβαρή υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου μέχρι σήμερα και οι ρεαλιστικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για την επίτευξη των στόχων μας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία και να προσφέρουμε ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να συμβάλλουμε προς μία συνεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία, έναν στόχο πιο σημαντικό τώρα από ποτέ».