Στην Βουλή η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
Στην Βουλή η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Στην Βουλή η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Μαζί με τις αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος στο επίδομα φοιτητικής στέγασης. Ποιό το ύψος επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
21.09.2022

Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στην βουλή

Για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021

Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται οτι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων επιβλήθηκε με τον ν. 3986/2011 στο πλαίσιο των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας λόγω της κρίσης χρέους. Με την έξοδο της χώρας και από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί. Ταυτόχρονα, το εισόδημα των πολιτών, κατά τα τελευταία έτη, δέχεται πιέσεις λόγω διαδοχικών και επάλληλων εξωγενών κρίσεων (πανδημία νόσου COVID-19, παράπλευρες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία).


Επιδότηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η επιδότηση του κόστους του πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρμανσης, που διατίθεται εσωτερική αγορά από 15η.Ιθ.2θ22 έως 31η.12.2022 από Κρατικό Προϋπολογισμό. ύψος επιδότησης ανέρχεται είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, ως δικαιούχους επιδότησης. 


Ποιοί δεν θα καταβάλουν το τέλος επιτηδεύματος

Για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, για διάστημα κατ' ελάχιστον τριών μηνών εντός του έτους, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ίδιου φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα δύο  εκατομμύρια ευρώ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται:

α) ο τρόπος υπολογισμού της αύξησης του συνολικού χρόνου απασχόλησης εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης και

β) ο τρόπος και η διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος


Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος για φοιτητές

Αυξάνεται το ετήσιο στεγαστικό επιδομα φοιτητών από €1000 σε €1500. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται στο εξής και στους προπτυχιακούς ψοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ελλάδας, καθώς και των Σχολών Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η ‘Ελληνες πολίτες πολίτες άλλων χωρών Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί άλλο ψοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα €2.000. 

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι Φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου. 

Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα παρούσας χορηγείται τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδημαϊκό 2021—2022.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ