Στην διάσπαση του κλάδου επενδυτικών ακινήτων της προχωρά η B&F Ενδυμάτων
Στην διάσπαση του κλάδου επενδυτικών ακινήτων της προχωρά η B&F Ενδυμάτων

Στην διάσπαση του κλάδου επενδυτικών ακινήτων της προχωρά η B&F Ενδυμάτων

Η ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
RE+D magazine
16.06.2022

Την μερική διάσπαση του κλάδου επενδυτικών ακινήτων αποφάσισε η Β&F AEBEE ΕΔΥΜΑΤΩΝ.

Οπως λέει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 14/06/2022 αποφασίστηκε η μερική διάσπαση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της με σύσταση νέας νομικής οντότητας, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και μεταβίβασης σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης εταιρείας έναντι απόδοσης στους μέτοχους της Διασπώμενης μετοχών της Επωφελούμενης κατ' αναλογία (pro rata).

Σύμφωνα με την εισηγμένη, η Μερική Διάσπαση πραγματοποιείται, με γνώμονα το συμφέρον της Διασπώμενης Εταιρίας και των μετόχων της. Με την εν λόγω πράξη εταιρικού μετασχηματισμού η Εταιρεία διαχωρίζει τις εμπορικές δραστηριότητες από τις ιδιοκτησίες ακινήτων, επιδιώκεται ο οργανωτικός διαχωρισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου της Διασπώμενης Εταιρίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και του πελατολογίου του την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη μιας νέας προοπτικής.

Αξιοποίηση των υποδομών της

Η Διασπώμενη Εταιρία θα μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση των υποδομών της, θα απελευθερώσει πόρους που θα επιτρέψουν επενδύσεις εστιάζοντας στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της η δε «Επωφελούμενη» κοινής μετοχικής σύνθεσης εταιρεία θα έχει ευελιξία στην διαδικασία λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων και θα λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις οι οποίες δεν θα επηρεάζουν την Εταιρεία.

Τέλος, στα πλαίσια της πολιτικής του Ομίλου B&F, οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες και αυτόνομες δραστηριότητες, για την επίτευξη καλύτερων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων και η μερική διάσπαση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων με την ίδρυση νέας εταιρείας εξυπηρετεί αυτή την πολιτική. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 31η Δεκεμβρίου 2021 ορίστηκε ως ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης και αποτίμησης του προαναφερθέντος κλάδου.

Από την 01/01/2022, ήτοι την επόμενη ημέρα της Λογιστικής Κατάστασης/Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί η Μερική Διάσπαση και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης και την σύσταση της Επωφελούμενης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από την Διασπώμενη και που θα αφορούν στον Κλάδο, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Διασπώμενης και όχι της Επωφελούμενης.

Η ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.