Στην έκδοση ομολογιακού δανείου €520.000.000 προχωρά η ΑΝΕΜΟΣ RES
Στην έκδοση ομολογιακού δανείου €520.000.000 προχωρά η ΑΝΕΜΟΣ RES

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου €520.000.000 προχωρά η ΑΝΕΜΟΣ RES

Με ενέχυρο μετοχές
RE+D magazine
13.12.2022

Στην έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού έως €520.000.000 προχωρά η ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Anemos Holdings) στις 09.12.2022 σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η Εταιρεία κατέχει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Anemos Holdings.

Η Anemos Holdings, ανήκει κατά 75% στην εταιρεία με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (ΜΟRE) η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «MOTOR OIL Α.Ε.». 

Στο πλαίσιο του δανείου αυτού, η Εταιρεία θα παράσχει ενέχυρο πρώτης τάξης επί του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία Anemos Holdings.

4. Οι όροι των παραπάνω συμβάσεων αποτελούν συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις και η σύναψη αυτών είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

5. Η έγκριση των ως άνω συμβάσεων παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ, του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Η PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ συνέταξε έκθεση η οποία πιστοποίησε ότι υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της καθώς και το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για την Εταιρεία και τους μετόχους της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του ν. 4548/2018.