Στις 13/2 η Γενική Συνέλευση της Λάμψα για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Στις 13/2 η Γενική Συνέλευση της Λάμψα για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Στις 13/2 η Γενική Συνέλευση της Λάμψα για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

RE+D magazine
23.01.2023

Την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Λάμψα για να αποφασίσει μεταξύ άλλων την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,47 ανά μετοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσκληση η Εκτακτη Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α'1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των εξής θεμάτων: 

Θέμα 1ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.041.080 με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,47, ήτοι από €1,12 σε €1,59 καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 2ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €10.041.080 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,47, ήτοι από €1,59 σε €1,12, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 13.02.2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 20.02.2023 και ώρα 14:00 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α'1).

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018