Στις 20.499.973 νέες μετοχές της Optima Bank στη δημόσια προσφορά
Στις 20.499.973 νέες μετοχές της Optima Bank στη δημόσια προσφορά

Στις 20.499.973 νέες μετοχές της Optima Bank στη δημόσια προσφορά

RE+D magazine
28.09.2023

Συνολικά 500.027 νέες μετοχές κατανεμήθηκαν σε δικαιούχους της παράλληλης διάθεσης, σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ενημερώνει η Optima bank μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζα στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό €72.450.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, με την έκδοση έως 21.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Τράπεζας, με ονομαστική αξία €3,45 η καθεμία (εφεξής «Νέες Μετοχές»), σε συνέχεια της από 26.09.2023 ανακοίνωσης, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 1.050.000 Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 4/379/18.04.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις από 30.08.2023 και 15.09.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι συνολικά κατανεμήθηκαν 500.027 Νέες Μετοχές σε δικαιούχους της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. 

Δικαιούχοι της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων είναι: (i) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, (ii) τα ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), το προσωπικό της Τράπεζας, το προσωπικό των θυγατρικών της και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αυτών (από κοινού το «Προσωπικό») καθώς και (ii) λιγότεροι από 100 συνεργάτες της Τράπεζας, δηλαδή πελάτες και προμηθευτές και γενικά πρόσωπα με τα οποία η Τράπεζα ή/και οι θυγατρικές της διατηρούν σημαντική κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας συμβατική σχέση (οι «Συνεργάτες»). Συγκεκριμένα, η κατανομή ανά κατηγορία δικαιούχων, έχει ως εξής:

  •     60.243 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας,
  •     411.084 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν στο Προσωπικό, και
  •     28.700 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν σε Συνεργάτες.

Συνεπώς, προέκυψαν 549.973 αδιάθετες Νέες Μετοχές, οι οποίες προσαυξάνουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών προς διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς διαμορφώνεται σε έως 20.499.973 Νέες Μετοχές.