Στις 27 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Μπλέ Κέδρος για τη διανομή μερίσματος
Στις 27 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Μπλέ Κέδρος για τη διανομή μερίσματος

Στις 27 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Μπλέ Κέδρος για τη διανομή μερίσματος

Μεταξύ των θεμάτων και η έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών.
RE+D magazine
07.07.2022

Στις 27 Ιουλίου 2022 στις 09.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Μπλε Κέδρος, με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της Παλαιάς Τατοΐου αριθ. 4, Τ.Κ. 14671.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (περίοδος από 1.1.2021 έως 31.12.2021) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

2. Έγκριση πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2021 και καθορισμός τρόπου και χρόνου διάθεσης μερίσματος.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών.

8. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

9. Επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

11. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2022 κατ’ άρθ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

12. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

13. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και της επακόλουθης μη δυνατότητας λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 3η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο όπως παραπάνω ορίζεται, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού.