Στο 46,15% ενίσχυσε το ποσοστό της στην Ελλάκτωρ η Reggeborgh
Στο 46,15% ενίσχυσε το ποσοστό της στην Ελλάκτωρ η Reggeborgh

Στο 46,15% ενίσχυσε το ποσοστό της στην Ελλάκτωρ η Reggeborgh

Το ποσοστό των μετόχων που λειτουργούν συντονισμένα προσεγγίζει το 85%.
RE+D magazine
27.07.2022

Στο 46,15% ενισχύθηκε το ποσοστό της Reggeborgh Invest στην Ελλάκτωρ ύστερα από την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εισηγμένη, καθώς συγκέντρωσε πρόσθετο ποσοστό 15,63%.

Οπως λέει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση η RB Ellaktor Holding B.V. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης την οποία ο Προτείνων υπέβαλε στις 06.05.2022.

Η Δημόσια Πρόταση υπεβλήθη προς το σύνολο των μετόχων της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαιώματα ψήφου ονομαστικής αξίας €0,04 έκαστη τις οποίες κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή η Reggeborgh Invest B.V., πρόσωπο που ενεργούσε συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δηλαδή 241.916.230 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 69,5% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος ΕΥΡΩ 1,75 ανά Μετοχή.

Στις 23.06.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο. Η Περίοδος Αποδοχής (όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο) διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες και δύο εργάσιμες ημέρες, εκκινώντας στις 24.06.2022 και λήγοντας στις 26.07.2022.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής 1.083 μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 54.404.755 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 15,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης και της λήξης της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές πέρα από τις Προσφερθείσες Μετοχές.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της απόκτησης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα κατέχουν συνολικά 160.680.530 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 46,15% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτηθούν από τον Προτείνοντα ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών δεν συνυπολογίζονται σε αυτό το ποσοστό.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα εκκινήσει την 01.08.2022 και θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στο λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 18/22.02.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το αργότερο κατά την ημερομηνία που ορίστηκε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους (μέσω πίστωσης των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού των Διαμεσολαβητών τους).