Τα ακίνητα της Intracom που θα μεταφερθούν στην νέα εταιρεία
Τα ακίνητα της Intracom που θα μεταφερθούν στην νέα εταιρεία

Τα ακίνητα της Intracom που θα μεταφερθούν στην νέα εταιρεία

Στις 9 Ιανουαρίου η Γενική Συνέλευση της Intracom για την απόσχιση του κλάδου ακινήτων
RE+D magazine
19.12.2022

Με βασικό θέμα την απόσχιση του κλάδου ακινήτων θα συνεδριάσει η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Intracom στις 9 Ιανουαρίου 2023.

O κλάδος των ακινήτων της εταιρείας περιλαμβάνει 6 επενδυτικά ακίνητα συνολικής επιφανείας 41.327 τμ. σε οικόπεδα 88.504 τμ. από τα οποία τα τρία ανήκουν στην εταιρεία ενώ τα υπόλοιπα τρία τα κατέχει με μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση. 

Μέρος των ακινήτων ιδιοχρησιμοποιείται και μέρος τους εκμισθώνεται σε τρίτους η σε συνδεδεμένες εταιρείες 

Τα τέσσερα βρίσκονται στο Μαρούσι τα δύο στο Μαρκόπουλο και από  ένα στην περιοχή των ελληνορώσων και στην Ξάνθη

Η εκτιμώμενη αξία των παραπάνω ακινήτων ανέρχεται για μεν τα οικόπεδα σε €18.243.679 εκατ. για δε τα κτίρια σε €27.509.004

Υπενθυμίζεται οτι στόχος της απόσχισης του κλάδου ακινήτων ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η διευκόλυνση πιθανών συνεργειών.

Η νέα εταιρεία θα είναι 100% θυγατρική της Intracom, η οποία θα διατηρήσει τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που δεν αφορούν την (αποσχιζόμενη) δραστηριότητα και θα σχετίζονται, κυρίως, με τη συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους καθώς και την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής υποστήριξης, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής: 

1. Έγκριση του από 17.11.2022 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Εταιρεία καθώς και των ακινήτων που η Εταιρεία έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σύσταση νέας εταιρείας, και της Έκθεσης αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του ως άνω αποσχιζόμενου κλάδου.

2. Έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας.

3. Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας που θα συσταθεί μέσω της εισφοράς του διασπώμενου κλάδου

4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης με απόσχιση κλάδου.

5. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της διάσπασης

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.