Το σχέδιο αποτίμησης της Trastor ΑΕΕΑΠ
Το σχέδιο αποτίμησης της Trastor ΑΕΕΑΠ

Το σχέδιο αποτίμησης της Trastor ΑΕΕΑΠ

RE+D magazine
24.03.2022

Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης το μετοχικό κεφάλαιο της Trastor μετά και την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανέρχεται σε 75.363.785 ευρώ διαιρούμενο σε 150.727.570 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια.

Η τράπεζα Πειραιώς κατέχει το 96,75% των μετοχών και οι λοιποί μέτοχοι το 3,25%. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει 4.600 παραπάνω διακαιώματα ψήφου δυνάμει συμβάεων ενεχυρίασης ήτοι συνολικά κατέχει 145.827.617 δικαιώματα ψήφου. 

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Σύμφωνα με την κατάσταση επενδύσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου Trastor περιελάμβανε:

  • 51 ακίνητα ιδιοκτησίας της μητρικής εταιρείας συνολικής επιφάνειας 123.171,49 τ.μ και συνολικής αξίας αποτίμησης €269.286.000
  • ακίνητο με δικαίωμα χρηματοδοτικής μίσθωσης συνολικής επιφάνειας 2.017,84 τ.μ και αξία αποτίμησης €31.850.000
  • 4 οικόπεδα με συνολική επιφάνεια 18.465.88 τ.μ και αξία αποτίμησης €3.392.500 καθώς και
  • επενδύσεiς σε μετοχές εταιριών με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων (κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά) που αφορούν 3 ακίνητα που κατέχουν δυο θυγατρικές εταιρίες αυτής με αξία αποτίμησης κατά την 31.12.201 €12.281.052.

Η σύνθεση του ομίλου

Ο όμιλος TRASTR κατά την 31.12.2021 αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρίες:

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΑΣ (Μητρική)

ΔΩΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (100% θυγατρική)

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (100% θυγατρική)

Οπως λέει η έκθεση η αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση του ομίλου TRASTOR κατά την 31.12.2021 ανέρχεται σε €181.093 χιλ. ή €1,20 / μετοχή. Η κεντρική αξία αποτίμησης του συνόλου των μετοχών του ομίλου TRASTOR €197.160 χιλ. ήτοι κεντρική τιμή ανά μετοχή €1,31.