Χειριστές μηχανημάτων έργων αναζητά ο ΔΕΔΔΗΕ
Χειριστές μηχανημάτων έργων αναζητά ο ΔΕΔΔΗΕ

Χειριστές μηχανημάτων έργων αναζητά ο ΔΕΔΔΗΕ

RE+D magazine
22.09.2022

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης, καθώς και ο πίνακας απορριπτέων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ΔΕ, με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ).

Κατά των προσωρινών αυτών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για λόγους νομιμότητας, κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με  Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» -> Προκήρυξη 2/2021 -> Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ - > Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.

Για τις λοιπές ειδικότητες απασχόλησης της Προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις.