Αναλυτικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia Properties
Αναλυτικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia Properties

Αναλυτικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia Properties

To πώς θα διενεργηθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ανακοίνωσε η εταιρεία Premia Properties.
RE+D magazine
08.07.2021

Πως θα συμμετάσχουν οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης.

Ειδικότερα, η «PREMIA PROPERTIES Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι η διάθεση των 32.996.676 Νέων Μετοχών της Αύξησης με καταβολή μετρητών στην Τιμή Διάθεσης θα γίνει:

(i) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και

(ii) με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, και από κοινού με την Ιδιωτική Τοποθέτηση, η «Συνδυασμένη Προσφορά».

Στην αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δεσμευθεί να καλύψουν μετοχές με καταβολή μετρητών ως εξής:

H εταιρεία «Sterner Stenhus Greece AB» έχει δεσμευθεί να καλύψει 3.472.223 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €5.000.001,12, ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή. Επιπλέον, έχει δεσμευθεί να καλύψει, η ίδια ή/και μέσω συνδεδεμένων με αυτή μερών, Νέες Μετοχές αξίας έως €7.500.000 που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά το πέρας της διαδικασίας διάθεσης των Νέων Μετοχών όπως αυτή αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Η εταιρεία «Nequiter Invest AB» - η οποία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να καλύψει Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών – έχει δεσμευθεί να καλύψει 1.388.889 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €2.000.00,16, ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή.

(γ) Η εταιρεία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει δεσμευθεί να καλύψει 347.223 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €500.001,12, ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δεσμεύσεις κάλυψης αφορούν μετοχές επιπλέον των μετοχών της αύξησης που θα εκδοθούν με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων, όπου θα εισφερθούν 7 ακίνητα για 19.086.655 μετοχές (μέσω εισφοράς μετοχών των 6 εταιρειών που τα εκμεταλλεύονται).

 

Συγκεκριμένα θα εισφερθούν από την Sterner Stenhus Greece συμφερόντων του επιχειρηματία Η. Γεωργιάδη

 1. Κτίρια αποθηκών logistics, συνολικής επιφανείας 11.982,05 τ.μ., στη θέση «Δύο Πεύκα», στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής εκμισθωμένο στη Friesland Campina Hellas A.E. Το ακίνητο αποτιμήθηκε στα €15.212.072  

2. Αποθήκη logistics, συνολικής επιφανείας 7.298 τ.μ., στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, εκμισθωμένο στη MEDITERRANEAN LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ. Το ακίνητο αποτιμήθηκε στα € 4.276.010.

3 Κτίρια αποθηκών logistics, συνολικής επιφανείας 15.664,30 τ.μ., στην Μάνδρας Αττικής, εκμισθωμένο στη Henkel Hellas ABEE. Το ακίνητο αποτιμήθηκε στα € 6.384.157

4. Δύο κατάστηματα Το πρώτο επιφανείας 1.374,35 τ.μ., στον Δήμο Κατερίνης, μισθωμένο στην ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και αξία αποτίμησης € 2.204.000 και 

5. Kατάστημα επιφανείας 4.194 τ.μ., στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Καλαμάτας-Τρίπολης, μισθωμένο στην PRAKTIKER HELLAS και αξία αποτίμησης € 4.908.000

6. Αποθήκες logistics, συνολικής επιφάνειας 25.724,78 τ.μ., στο 1ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Σίνδου-Χαλάστρας, εκμισθωμένο στην εταιρεία «ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Το ακίνητο αποτιμήθηκε στα € 14.821.000. Από την Elias Tsiklos Holdings (ΝΟΕ)

7. Αποθήκες logistics, επιφανείας 10.148,82 τ.μ. στον Δήμο Ελευσίνας Αττικής, εκμισθωμένο στην SYNERGY IN SUPPLY CHAIN A.E.. Το ακίνητο αποτιμήθηκε στα € 6.670.000.

 

Για τις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, θα παρασχεθεί δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, με αναλογία 1 παλιά μετοχή προς 1,5 Νέες Μετοχές, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση (που αντιστοιχεί σε 1,4862339394343 Νέα Μετοχή ανά υφιστάμενη) ή και να το αυξήσουν  κατά την προαναφερθείσα αναλογία του 1,5. Σε περίπτωση κλασματικών Νέων Μετοχών κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα γίνεται στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

Το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) που έχει οριστεί η 12.07.2021 (ήτοι οι συναλλαγές θα πρέπει να έχουν διακανονιστεί κατά το εν λόγω χρονικό σημείο).

Επενδυτές που αγοράζουν μετοχές της Εταιρείας, προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή μετοχών κατά την παραπάνω ημερομηνία καταγραφής, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις περιόδους διακανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Τ+2) ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος εκκαθάρισης ή διαμεσολαβητή μέσω του οποίου αποκτούν μετοχές.

Η Συνδυασμένη Προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει περί την 14η Ιουλίου 2021, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τις αρχές Αυγούστου 2021.

Επισημαίνεται ότι όλες οι παραπάνω ημερομηνίες προϋποθέτουν την έγκαιρη έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, οι παραπάνω ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν.