Νέος μεγαλομέτοχος στη Premia Properties η Fastighets AB Balder
Νέος μεγαλομέτοχος στη Premia Properties η Fastighets AB Balder

Νέος μεγαλομέτοχος στη Premia Properties η Fastighets AB Balder

Στο μετοχικό σχήμα της Premia Properties, αποκτώντας ποσοστό 17,22% εισήλθε η Fastighets AB Balder.
RE+D magazine
28.07.2021

Διαχειρίζεται και αναπτύσσει εμπορικά ακίνητα και ξενοδοχεία.

Η Fastighets AB Balder η οποία συμμετείχε στην τελευταία αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia, είναι εισηγμένη εταρεία property managment η οποία κατέχει, διαχειρίζεται και αναπτύσσει κατοικίες εμπορικά ακίνητα και ξενοδοχεία σε Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τα ποσοστά συμμετοχής των βασικών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της, μετά την Αυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Sterner Stenhus Greece AB          40,87%,
Fastighets AB Balder,                    17,22
Νequiter Invest AB                         10,70%,
ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί ΑΕ     7,86%.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Elias Tsiklos Holdings LTD, η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με το βασικό μέτοχο ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί, συμμετέχει με 1,95%. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €26.041.665,50, με την έκδοση 52.083.331 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50. Η διαφορά μεταξύ

(α) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που καλύφθηκαν με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και αποτίμησης αυτών, ήτοι €17.941.459,50, και

(β) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που καλύφθηκαν με καταβολή μετρητών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι €31.016.875,44, δηλαδή συνολικά €48.958.334,94, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €43.563.581, διαιρούμενο σε 87.127.162 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50) η κάθε μία.

Η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 52.0883.332 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει στις 28 Ιουλίου. 

Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.