Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα για τα δασικά αυθαίρετα
Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα για τα δασικά αυθαίρετα

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα για τα δασικά αυθαίρετα

Ti πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης για να δηλώσει αυθαίρετο κτίσμα σε δασική έκταση
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
27.07.2021

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος, με την οποία καθορίζονται οι όροι και προδιαγραφές λειτουργίας τής διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

 

Η αίτηση υποβάλλεται σε διαδικτυακή πλατφόρμα που λειτουργεί η «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αφού προηγηθεί η πληρωμη του παραβόλου μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αρμόδιες αρχές για παραλάβουν και να ελέγξουν τα αιτήματα είναι το Τμήμα Προστασίας του οικείου Δασαρχείου ή της Δ/νσης Δασών.

Μέσω της πλατφόρμας, παρέχεται η δυνατότητα:

α) θέαση του αναρτηθέντος δασικού χάρτη επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με χρήση εργαλείων πλοήγησης,

β) υποβολή αιτήματος υπαγωγής στο άρθρο 55 του ν. 4685/2020, με συμπλήρωση ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας,

γ) γεωχωρικός εντοπισμός θέσης του γεωτεμαχίου και οριοθέτηση και υπολογισμός της επιφάνειας του, 

δ) γεωχωρικός εντοπισμός και οριοθέτηση της κατοικίας, στην οποία αφορά η αίτηση καθώς και των τυχόν δευτερεύουσων κατασκευών που την συνοδεύουν, 

ε) καταχώριση στοιχείων κατοικίας και λοιπών κατασκευών: κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος, 

στ) αποθήκευση σε αρχείο μορφής «pdf» και εκτύπωση της υποβληθείσας αίτησης καθώς και του αποδεικτικού υποβολής.

Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά: τα  στοιχεία του αιτούντος, (ονοματεπώνυμο, πατρωνυμα, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας) το είδος του επικαλούμενου δικαιώματος, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος του δασικού χάρτη, των αντιρρήσεων, περιγραφή κατοικίας στην οποία αφορά η αίτηση οι γεωχωρικές συντεταγμενες του οικοπέδου και της κατοικίας 

Στην περίπτωση που ο αναρτημένος δασικός χάρτης αφορά σε περιοχή στην οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και λειτουργεί κτηματολόγιο, θα υπάρχει δυνατότητα με καταχώριση του ΚΑΕΚ έκδοσης «ειδικού αποσπάσματος» που θα περιλαμβάνει το γεωτεμάχιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογικού διαγράμματος. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου και τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των ορίων του.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσδιορίσει γεωχωρικά το πολύγωνο του ακινήτου με τα εργαλεία της διαδικτυακής πλατφόρμας. Η επιφάνεια του γεωτεμαχίου και το περίγραμμα της κατοικίας υπολογίζονται αυτόματα από την διαδικτυακή πλατφόρμα.

Δικαιολογητικά 

Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή έκαστο σε μορφή αρχείου «*.pdf», τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα:

 α) Τα έγγραφα για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος,


β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) υπογεγραμμένη, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,


γ) Δήλωση μηχανικού υπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών εφόσον υπάρχουν καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 ν. 4685/2020,
 

δ) Κατά περίπτωση, την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.


ε) Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.
στ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
 

ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ