Στα €2,48 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο 9μηνο
Στα €2,48 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο 9μηνο

Στα €2,48 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο 9μηνο

Το χαρτοφυλάκιο σημείωσε άνοδο 19,56% κατά το εξεταζόμενο διάστημα.
RE+D magazine
04.11.2021

Καθαρά κέρδη 2,48 εκατ. ευρώ παρουσίασε η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, κατά το εννεάμηνο του 2021, έναντι ζημιών ύψους -1,71 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, ανήλθαν σε 3,73 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους -1,30 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κατά βάση τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και τα κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,49 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -1,70 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,48 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2021, έναντι ζημιών ύψους -1,71 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020.

Για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/09/2021 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε άνοδο 19,56% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε 14,47 εκατ. ευρώ ή 36,07 ευρώ ανά μετοχή στις 30/09/2021.

Από την ίδρυσή της την 26/07/2000 έως και την 30/9/2021, η εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ έχει σημειώσει απόδοση +126,41% υπεραποδίδοντας κατά +185,26% του Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη του ΧΑ, ο οποίος για την αντίστοιχη περίοδο παρουσίασε έντονα αρνητική απόδοση -58,85%. Στο τέλος του εννεαμήνου του 2021 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 87,99% σε εισηγμένες μετοχές στο ΧΑ και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 2,09%.