Θεσμικοί Επενδυτές
Βεβαιωμένα ευάλωτα 8.500 νοικοκυριά

Δάνεια ύψους €1,2 δισ. ρυθμίστηκαν από τους servicers το α' τρίμηνο 2024

Κέρδη μετά από φόρους €211,1 εκατ. στο α' τρίμηνο για την Alpha Bank

Με στόχο την επιστροφή αξίας στους Μετόχους, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε τη διανομή €122 εκατ. από τα οποία το 50% θα διατεθεί με τη μορφή μερίσματος και το υπόλοιπο 50% με τη μορφή επαναγοράς μετοχών.

Ανοίγει η "ψαλίδα" μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων τον Μάρτιο

Η διαφορά διαμορφώθηκε στο 5,71% από 5,24% που ήταν το Φεβρουάριο.

Ολοκληρώθηκε η πώληση του Project Delta από την Πειραιώς στην EBRD

Πιστωτικής απαίτησης €0,4 δισ. με €0,16 δισ. μεικτή λογιστική αξία.

Εξομαλυμένα κέρδη €0,21 / μετοχή για την Πειραιώς το α' τρίμηνο

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €518 εκατ. αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση.

Αίτημα της Τρ. Πειραιώς στο ΤΑΑ για επιπλέον κεφάλαια ύψους €300 εκατ.

Έως σήμερα, η Τράπεζα έχει ολοκληρώσει τη σύναψη συμβάσεων για τη χρηματοδότηση 83 επενδυτικών σχεδίων.