Υπερκαλύφθηκε 1,36 φορές η ΑΜΚ της Premia
Υπερκαλύφθηκε 1,36 φορές η ΑΜΚ της Premia

Υπερκαλύφθηκε 1,36 φορές η ΑΜΚ της Premia

H συνολική ζήτηση κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia Properties υπερκάλυψε τον αριθμό των προς διάθεση νέων μετοχών κατά 1,36 φορές.
RE+D magazine
26.07.2021

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών διαμορφώθηκε στο 1,44 ευρώ, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 26,04 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών διαμορφώθηκε στο 1,44 ευρώ, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 26,04 εκατ. ευρώ. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:

1. Δυνάμει των από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της "PREMIA ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η "Εταιρεία"), με βάση την εξουσία που του παρασχέθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 19.05.2021, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €26.041.665,50, εν μέρει με εισφορές σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η "Αύξηση") με την έκδοση έως 52.083.331 νέων μετοχών (οι "Νέες Μετοχές") με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή (η "Τιμή Διάθεσης").

2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν ως εξής:

(α) 19.086.655 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος ως ακολούθως:

(i) 1.703.300 Νέες Μετοχές από την εταιρεία "Elias Tsiklos Holdings LTD" με εισφορά ποσοστού 71,04% του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ",

(ii) 14.655.265 Νέες Μετοχές από την "Sterner Stenhus Greece ΑΒ" με εισφορά ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου των "STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", "STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΡΙΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", "ΘΕΣΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ", "ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ", και "ΑΔΑΜ-TEN ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και

(iii) 2.728.090 Νέες Μετοχές από την "Sterner Stenhus Greece ΑΒ" με εισφορά των (i) 10 ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €130.000 εκάστης, και (ii) 10 ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €260.000 έκαστης.

(β) 32.996.676 Νέες Μετοχές (οι "Νέες Μετοχές με Καταβολή Μετρητών") διατέθηκαν με καταβολή μετρητών στην Τιμή Διάθεσης (€1,44 ανά Νέα Μετοχή) μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές (η "Δημόσια Προσφορά"), και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφαρμοζόμενων μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλων εξαιρέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου εθνικού δικαίου (η "Ιδιωτική Τοποθέτηση" και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η "Συνδυασμένη Προσφορά").

3. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς, σήμερα, 23 Ιουλίου 2021:

(α) η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις εγγραφής 409 συνολικά επενδυτών, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, ανήλθε σε 4.472.377 Νέες Μετοχές. Επομένως, από τις 13.198.670 Νέες Μετοχές με Καταβολή Μετρητών (ήτοι 40% των Νέων Μετοχών με Καταβολή Μετρητών) που είχε αποφασισθεί να διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, οι υπολειπόμενες 8.726.293 Νέες Μετοχές θα διατεθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης,

(β) η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις εγγραφής, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ανήλθε σε 40.493.514 Νέες Μετοχές. Ως εκ τούτου, η ζήτηση υπερκάλυψε τις προς διάθεση 19.798.006 Νέες Μετοχές με Καταβολή Μετρητών (ήτοι 60% των Νέων Μετοχών με Καταβολή Μετρητών) που είχε αποφασισθεί να διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Επομένως, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά αντιστοιχεί σε 44.965.891 μετοχές της Εταιρείας, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών προς διάθεση μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς κατά περίπου 1,36 φορές.

Δεδομένης της υπερβάλλουσας ζήτησης και με βάση την από 19.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είχε ληφθεί με τη συναίνεση των βασικών μετόχων της, δεν θα καλυφθούν Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας, Sterner Stenhus Greece AB και NOE Μεταλλικές Κατασκευές Α.Ε. προκειμένου αυτές να διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε τρίτους επενδυτές ώστε να διευρυνθεί περαιτέρω η μετοχική βάση της Εταιρείας. Σχετικά σημειώνεται ότι η Sterner Stenhus Greece AB έχει καλύψει συνολικά 17.383.355 Νέες Μετοχές της Αύξησης και η εταιρεία με την επωνυμία Elias Tsiklos Holdings LTD, η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με το βασικό μέτοχο NOE Μεταλλικές Κατασκευές Α.Ε., έχει καλύψει 1.703.300 Νέες Μετοχές της Αύξησης, δια της εισφοράς των ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Με βάση τα παραπάνω 4.472.377 Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 13,55% των Μετοχών με Καταβολή Μετρητών) θα κατανεμηθούν σε επενδυτές της Δημόσιας Προσφοράς και 28.524.299 Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 86,45% των Μετοχών με Καταβολή Μετρητών) θα κατανεμηθούν σε επενδυτές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Κύριος Ανάδοχος δεν ανέλαβε καμία δέσμευση ανάληψης Νέων Μετοχών για δικό του λογαριασμό, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση αναδοχής που έχει υπογραφεί με την Εταιρεία.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές και η πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών και οι Νέες Μετοχές της Αύξησης θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στο Σ.Α.Τ.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. παρατίθεται ως ακολούθως:

Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου κατανεμηθεισών μετοχών από τους επενδυτές της Δημόσιας Προσφοράς: 27.07.2021

Πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης / εισφοράς περιουσιακών στοιχείων από τον ορκωτό ελεγκτή και από το ΔΣ της Εταιρείας: 27.07.2021

Παράδοση μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων: 27.07.2021

Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς: 27.07.2021

Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών: 27.07.2021

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Αύξησης: 28.07.2021

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεταβολής του ως άνω χρονοδιαγράμματος λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.