Ανακοινώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Ιντρακάτ
Ανακοινώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Ιντρακάτ

Ανακοινώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Ιντρακάτ

RE+D magazine
25.01.2022

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Ιντρακάτ "ΙNTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως €22.516.169,00 διαιρούμενο σε 75.053.899 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €51.351.353,20. Η συνολική διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, συνολικού ύψους (εφόσον η Αύξηση καλυφθεί πλήρως) €43.243.244,80 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Την 21.01.2022 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2781214, το πρακτικό της από 20.01.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.4548/2018, είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 26.01.2022 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Βρείτε περισσότερα στην ανακοίνωση της εταιρείας