Ξεκινά σήμερα η δημόσια εγγραφή για το ομόλογο της Premia
Ξεκινά σήμερα η δημόσια εγγραφή για το ομόλογο της Premia

Ξεκινά σήμερα η δημόσια εγγραφή για το ομόλογο της Premia

Στο 2,7% η κατώτατη και 3,1% η ανώτατη απόδοση.
RE+D magazine
19.01.2022

Στο 2,70% ορίστηκε η κατώτατη απόδοση και στο 3,10% η ανώτατη, για το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ της Premia Properties.

Η δημόσια εγγραφή ξεκινά σήμερα 19 Ιανουαρίου και λήγει στις 21 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται οτι το κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού έως €100.000.000, είναι διάρκειας πέντε ετών, και διαιρείται σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών  εργασίμων ημερών με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία και ο προσδιορισμός της τελικής απόδοσης των Ομολογιών και του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών, θα γίνει μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο από 13.01.2022 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €75.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών ατόκως.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (“Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Περαιτέρω, το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, εντός του κατωτέρω εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.