Ποιοί πήραν το ομόλογο της PREMIA
Ποιοί πήραν το ομόλογο της PREMIA

Ποιοί πήραν το ομόλογο της PREMIA

Πού διατέθηκαν οι συνολικά 100.000 άυλες, ανώνυμες ομολογίες της PREMIA
RE+D magazine
25.01.2022

Με επίσημη ανακοίνωση οι τρείς τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank και τράπεζα Πειραιώς δημοσιοποίησαν την κατανομή των 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της PREMIA

Οι ομολογίες δόθηκαν σε ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,80% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,80% ετησίως. 

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,80%, είναι οι εξής: 

α) 72.000 Ομολογίες (72% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 106.165 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 67,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 28.000 Ομολογίες (28% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 89.040 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 31,4% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση). 

Από τις 28.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 12.000 Ομολογίες ως ακολούθως: 

Screen Shot 2022-01-25 at 17.51.01.png