Στο κοινωνικά ευαίσθητο κτίριο στρέφονται οι επενδυτές
Στο κοινωνικά ευαίσθητο κτίριο στρέφονται οι επενδυτές

Στο κοινωνικά ευαίσθητο κτίριο στρέφονται οι επενδυτές

Τι έδειξε πρόσφατη έρευνα της Deloitte με τίτλο “The Impact of Social Good on Real Estate”
Βάλια Πολίτη
29.12.2021

Κάποτε τα ακίνητα ενσάρκωναν την επιτομή του καπιταλισμού, μια σταθερή επιλογή για τους επενδυτές, μια ένδειξη οικονομικής υπεροχής για τους επαγγελματίες, έναν παράγοντα ασφάλειας για την οικογένεια, πάντοτε με σημείο αναφοράς την αξία ενός ακινήτου. Όμως, η πορεία της αγορά έχει αλλάξει ριζικά κατεύθυνση.

Πρόσφατη έρευνα της Deloitte με τίτλο “The Impact of Social Good on Real Estate” εξετάζει την ανάδειξη του ESG σε σημαντικό επιχειρηματικό παράγοντα παγκοσμίως. Τη στιγμή που οι επενδυτές στο χώρο των ακινήτων εστιάζουν όλο και περισσότερο στη βιωσιμότητα, το ESG μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στην ακίνητη περιουσία, δημιουργώντας αξία και αξίες, σε μια αγορά που είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινωνία.

Η εφαρμογή των προτύπων ESG στα ακίνητα (ιδίως από κυβερνήσεις και κατασκευαστές σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες) έδειξε τη δύναμη της ακίνητης περιουσίας, από μια οπτική γωνία που, μέχρι πρότινος, είχε παραγκωνιστεί. Πλέον, γίνεται ολοένα και πιο κατανοητό ότι η ακίνητη περιουσία μπορεί να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, με τη μορφή αποκατάστασης δημόσιων χώρων (που αποδίδει έμμεσα αξία σε υπάρχοντα ακίνητα), οικονομικά προσιτής στέγασης και κοινωνικής στέγασης, είτε μέσω των επενδύσεων με περιβαλλοντικά κριτήρια σε νέα, πράσινα κτίρια.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για το ESG, έγκειται στη μεγαλύτερη (μακροπρόθεσμη) αξία που προσδίδει στα ακίνητα. Η σημασία της βιωσιμότητας στις επενδύσεις είναι προφανής από την ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών για την αειφορία της INREV (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles), ή την αυξημένη συμμετοχή στην αξιολόγηση ακινήτων του GRESB κατά το 2020, του παγκόσμιου πλαισίου αναφοράς για εισηγμένες εταιρείες ακινήτων, ιδιωτικά κεφάλαια, κατασκευαστές και επενδυτές . Οι εισηγμένες Ευρωπαϊκές εταιρείες ακινήτων, έχουν από τη μεριά τους να επιδείξουν τις κατευθυντήριες γραμμές του EPRA. Είναι λοιπόν προφανές πως το ESG είναι εδώ για να μείνει και θα διαμορφώνει όλο και περισσότερο την εκτίμηση των ακινήτων και, επομένως, τις επενδύσεις σε αυτά.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος του ESG στον κλάδο των ακινήτων υπερβαίνει τις μελλοντικές βλέψεις των επενδυτών. Το ESG, εκτός από την προώθηση κτιρίων φιλικών προς το περιβάλλον, προωθεί επιπλέον και συνυπολογίζει τον αντίκτυπο των ακινήτων στην κοινότητα.

Ο κλάδος των ακινήτων πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση δημιουργώντας ευκαιρίες μέσω επενδύσεων με κοινωνικό αποτύπωμα. Στην πράξη οι επενδυτές θα χρειαστεί να επανεφεύρουν τα παραδοσιακά επενδυτικά τους μοντέλα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.

Προφανώς, όλη αυτή η στροφή πως το περιβάλλον δε θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τις υποδομές, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα ακίνητα. Για παράδειγμα, η βιομηχανία ακινήτων είναι σημαντικός καταναλωτής ενέργειας. Επομένως, η κατασκευή πιο βιώσιμων κτιρίων, π.χ. μέσω φιλικών προς το περιβάλλον υλικών ή έξυπνης τεχνολογίας θέρμανσης ή εξαερισμού, όχι μόνο βοηθά το περιβάλλον, αλλά αυξάνει τις αποδόσεις των ακινήτων, βελτιώνοντας την συνολική απόδοση της επένδυσης. 

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προωθούν ολοένα και περισσότερο αυτές τις νέες μεθόδους κατασκευής, με σκοπό την επίτευξη του net-zero μέχρι το 2050. 

Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος υποδομών, επικεντρωμένου σε κριτήρια ESG, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως η αύξηση του πληθυσμού στις αστικές περιοχές και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των κατοίκων. Επιπλέον, τα πρότυπα ESG αποδεικνύονται ήδη καθοριστικά για την ολοκλήρωση υποδομών, καθώς οι επενδύσεις αρχίζουν να αντιμετωπίζουν αντιστάσεις από τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες συχνά οφείλονται στην έλλειψη προτύπων ESG, και έχουν ως αποτέλεσμα δαπανηρές καθυστερήσεις ή αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό του έργου.

Μια άλλη έκφραση του αντίκτυπου του ESG στις υποδομές είναι και οι έξυπνες πόλεις, η οποία αναφέρεται σε αστικές περιοχές που έχουν σχεδιαστεί με καινοτόμες τεχνολογικές μεθόδους. Οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους έχουν σχεδιαστεί σήμερα για να επιτρέπουν στις κατευθυντήριες γραμμές ESG να εκτείνονται σε όλη τη ζωή μιας πόλης, στα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία, σε κοινοτικές υπηρεσίες και πόρους, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων και πιο βιώσιμων μεταφορών, βελτιωμένων δικτύων επικοινωνίας, βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας και της παροχής νερού.

Με βάση τα ανωτέρω, και δεδομένης της έντονης δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία πιο πράσινων και βιώσιμων πόλεων, αναμένεται ότι το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τα κριτήρια ESG θα συνεχίσει να αυξάνεται, σε όγκο και σε ποιότητα. Οι επενδυτές πιθανότατα θα επηρεαστούν από τις σχετικές νομικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, ενώ η παγκόσμια αγορά ακινήτων γνωρίζει ήδη ότι η ενσωμάτωση αρχών  ESG αποτελεί μονόδρομο για βιώσιμες επενδύσεις.