Ακίνητα: Μέχρι το 2024 οι ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις
Ακίνητα: Μέχρι το 2024 οι ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις

Ακίνητα: Μέχρι το 2024 οι ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου οικονομικών που τέθηκε σε διαβούλευση
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
14.11.2022

Παρατείνονται για δύο τουλάχιστον έτη οι προθεσμίες μιας σειράς ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων που αφορούν τα ακίνητα ενώ ανοίγει ο δρόμος επανεξέτασης αντικειμενικών αξιών σε περιοχές στις οποίες οι νέες αξίες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 κρίθηκαν ως αδικαιολόγητα υψηλές.

Συγκεκριμένα όπως προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου οικονομικών που τέθηκε σε διαβούλευση:

  • Επεκτείνεται κατά δύο επιπλέον έτη, η παροχή έκπτωσης φόρου κατά σαράντα τοις εκατό (40%) για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους. Προβλέπεται πως η έκπτωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων παρέχεται για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιούνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντί της προβλεπόμενης ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2022, κατανεμημένη ισόποσα, όπως ισχύει και σήμερα, σε περίοδο τεσσάρων (4) φορολογικών ετών και για ανώτατο συνολικό ύψος δαπανών ως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου, αποτελεί η απόδειξή τους μέσω νομίμων παραστατικών και η εξόφλησή τους, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

  • Αναστέλλεται για ακόμη δύο χρόνια -μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024- η επιβολή φόρου υπεραξίας 15% το οποίο επιβάλλεται στο εισόδημα από υπεραξία για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

  • Αναστέλλεται για δύο ακόμα χρόνια η επιβολή ΦΠΑ για ακίνητα για ακίνητα με άδεια οικοδομής μετά το 2006. Συγκεκριμένα παρατείνεται έως και τις 31.12.2024, η δυνατότητα, των υποκείμενων στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κατασκευαστών οικοδομών προς πώληση, να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ακινήτων να μην επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με απλοποιημένη διαδικασία.

  • Καταργείται ο έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση σε περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου και θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που καθορίζει τα όργανα, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τον τρόπο, τη διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επαλήθευση της ορθότητας και της πληρότητας των υποβαλλόμενων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου με τις οποίες μειώνεται η φορολογητέα αξία.


Aλλαγές στις αντικειμενικές αξίες


Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις και να καταθέσουν τη γνώμη τους για τις νέες αντικειμενικές οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022. Εφόσον οι ενστάσεις και τα στοιχεία που θα προσκομίσουν κριθούν επαρκή ώστε να δικαιολογούν αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή τους στη συνέχεια. Οι διορθώσεις αυτές θα επηρεάσουν μια σειρά από φόρους και τέλη που συνδέονται με τις αντικειμενικές αξίες μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος μεταβίβασης

Το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 21 Νοεμβρίου.
  .