Αλλαγές στο τρόπο φορολόγησης των μισθώσεων Airbnb
Αλλαγές στο τρόπο φορολόγησης των μισθώσεων Airbnb

Αλλαγές στο τρόπο φορολόγησης των μισθώσεων Airbnb

Ποια είναι η θέση της Airbnb
RE+D magazine
22.12.2022

Η υπηρεσία βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων Airbnb πρέπει να κοινοποιεί πληροφορίες από τις συμβάσεις μισθώσεων στις φορολογικές αρχές και να παρακρατεί φόρο με βάση το εθνικό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση έρχεται σε απάντηση προσφυγής από την Airbnb κατά του ιταλικού νόμου που από το 2017 απαιτεί από την Airbnb και άλλες ιστοσελίδες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης να κοινοποιούν στοιχεία από τα ενοικιαστήρια συμβόλαιά τους στις φορολογικές αρχές και να παρακρατούν φόρο 21% από τα έσοδα ενοικίασης και να τον αποδίδουν στις φορολογικές αρχές.

Η εταιρία προσέφυγε κατά της νομοθεσίας σε ιταλικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η φορολόγηση και άλλες υποχρεώσεις αντιβαίνουν στην ευρωπαϊκή αρχή της ελευθερίας στην παροχή υπηρεσιών στο μπλοκ των 27 κρατών-μελών.

Το ιταλικό δικαστήριο στη συνέχεια ζήτησε τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται ούτε στην υποχρέωση συλλογής πληροφοριών ούτε στην παρακράτηση του φόρου τις οποίες επιβάλλει εθνικό φορολογικό καθεστώς», ανέφερε το Δικαστήριο της ΕΕ σε ανακοίνωση. «Αντιθέτως, η υποχρέωση διορισμού φορολογικού αντιπροσώπου αποτελεί δυσανάλογο περιορισμό στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών».

Τι υποστηρίζει η Airbnb

Εν τω μεταξύ η Airbnb δημοσίευσε ένα νέο έγγραφο σε απάντηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΕ για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση (Short Term Rental -STR).

Το έγγραφο περιλαμβάνει την θέση της Airbnb για νέους κανόνες της ΕΕ και κοινοποιήθηκε από τον συνιδρυτή και Chief Strategy Officer της Airbnb, Nathan Blecharczyk, με τον Thierry Breton, Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το έγγραφο τονίζει ότι το 40% των Hosts στην Airbnb στην ΕΕ ισχυρίζονται ότι τα κέρδη τους τους βοηθούν να καλύπτουν το αυξανόμενο κόστος ζωής, ωστόσο πολλοί Ευρωπαίοι αποκλείονται από τα οφέλη της φιλοξενίας λόγω κατακερματισμένων και δυσανάλογων τοπικών κανόνων.

Η Airbnb συνεργάζεται ήδη με φορείς χάραξης πολιτικής από όλη την ΕΕ για τη θέσπιση και επιβολή δίκαιων και διαφανών κανόνων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πιστεύει ότι η πρόταση της ΕΕ είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός που μπορεί να εισαγάγει σαφείς, απλούς και εναρμονισμένους κανόνες που ξεκλειδώνουν τα οφέλη της φιλοξενίας για τις ευρωπαϊκές οικογένειες και να δώσει στις κυβερνήσεις τις πληροφορίες που χρειάζονται για να περιορίσουν τους κερδοσκόπους και τον υπερτουρισμό.