Αύξησε τη συμμετοχή της στην Intrakat η οικογένεια Γκότση
Αύξησε τη συμμετοχή της στην Intrakat η οικογένεια Γκότση

Αύξησε τη συμμετοχή της στην Intrakat η οικογένεια Γκότση

Οι μέτοχοι της «CASTELLANO» είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος.
RE+D magazine
01.11.2022

Αύξησε την συμμετοχή της στην INTRAKAT η Κυπριακή εταιρεία «CASTELLANO PROPERTIES LIMITED».

Η CASTELLANO PROPERTIES LIMITED, συμφερόντων εφοπλιστικής οικογένειας Γκότση (Eurotankers) εμφανίστηκε ως μέτοχος στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ το περασμένο καλοκαίρι όταν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εισήλθε και η εταιρεία Winex Investments Limited, συμφερόντων των εφοπλιστών Δημήτρη Μπάκου, Ιωάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου, αποκτώντας 9.817.915 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13% περίπου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της INTRAKAT στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 24/10/2022 η «CASTELLANO», η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, απέκτησε συνολικά 2.000.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 2,665% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας.

Συνεπεία της ως άνω υπό (1) απόκτησης, η «CASTELLANO» κατέχει άμεσα 11.817.915 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,746% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 13,081% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι μέτοχοι της «CASTELLANO» είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος.