Αύξηση εσόδων κατά 61% στο 9μηνο ανακοίνωσε η PREMIA Properties
Αύξηση εσόδων κατά 61% στο 9μηνο ανακοίνωσε η PREMIA Properties

Αύξηση εσόδων κατά 61% στο 9μηνο ανακοίνωσε η PREMIA Properties

Η Εταιρεία, μετά το Σεπτέμβριο 2022, ισχυροποίησε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της ολοκληρώνοντας συναλλαγές-ορόσημα.
RE+D magazine
16.11.2022

Η PREMIA Properties ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα σημαντικότερα σημεία της δραστηριότητάς της συνοψίζονται στα ακόλουθα,

  • Προσθήκη τεσσάρων (4) νέων ακινήτων, τριών φοιτητικών εστιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και των εγκαταστάσεων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, με το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου να περιλαμβάνει τριανταένα (31) ακίνητα και τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 229,0 εκ. Η Εταιρεία, μετά το Σεπτέμβριο 2022, ισχυροποίησε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της ολοκληρώνοντας συναλλαγές-ορόσημα όπως η απόκτηση των ακινήτων της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ και του ATHENS HEART. 
  • Υψηλά συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 75,8 εκ. και υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €134,6 εκ. και τον καθαρό δανεισμό σε € 95,1 εκ.. Η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της Εταιρείας επιβεβαιώθηκε από την ICAP CRIF Α.Ε. η οποία τον Οκτώβριο 2022, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης, διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A.
  • Αύξηση εσόδων κατά 61%, διπλασιασμός λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) και τριπλασιασμός κερδοφορίας μετά φόρων, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021. 
Η PREMIA εκτιμά ότι είναι σε θέση να συνεχίσει ομαλά την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου παραμένοντας σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις,

Μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) 7,2% 

Μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WALT) 6,8 έτη με περίπου 88% των σχετικών μισθωμάτων να υπόκειται σε αναπροσαρμογή τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού. Επιπλέον, η σύμβαση ΣΔΙΤ για τα δέκα (10) σχολεία έχει διάρκεια έως το 2041 με μέρος των εσόδων να ακολουθεί επίσης πληθωριστική αναπροσαρμογή, 

Καθαρός συντελεστής μόχλευσης (Net LTV) 42%, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 6,7 έτη και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων (περίπου 57% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8%). Την 30.9.2022, το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου ανερχόταν σε 2,75 %.