Σε Έκτακτη Γ.Σ καλεί τους μετόχους της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Σε Έκτακτη Γ.Σ καλεί τους μετόχους της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε Έκτακτη Γ.Σ καλεί τους μετόχους της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

RE+D magazine
23.01.2024

Σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις 13 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα με βασικό θέμα την ΑΜΚ και την ακύρωση 6.000.000 ιδίων μετοχών.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Έγκριση της από 18.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η οριστική παύση αγορών ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος που είχε εγκριθεί με την από 20.10.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.ημερήσιας διάταξης 

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.420.000, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.000.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,57 εκάστης και με τιμή διάθεσης €13,20 ανά μετοχή, και αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4548/2018.

3. Υπό τον όρο υπερψήφισης του θέματος υπ’αριθμ. 2, ακύρωση 6.000.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5.80% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και, κατ’ ακολουθία, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.420.000.

4. Τροποποίηση του αρ. 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία των υπό 2 και 3 αποφάσεων.

5. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4845/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση – Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, πριν και κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, και από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20 η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο τρόπο.