ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 27 Ιουνίου κρίνονται τα σχέδια πώλησης
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 27 Ιουνίου κρίνονται τα σχέδια πώλησης

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 27 Ιουνίου κρίνονται τα σχέδια πώλησης

Σε συνέλευση καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τους Ομολογιούχους
RE+D magazine
17.06.2022

Σε συνέλευση καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τους Ομολογιούχους των δύο εκδόσεων, των €500 εκατ. του 2020 και των €120 εκατ. του 2018, ζητώντας τη συναίνεσή τους για να προχωρήσει στην πώληση της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, του βραχίονα στις ΑΠΕ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά παρέκκλιση των όρων του προγράμματος των εκδόσεων.

Η Συνέλευση των Ομολογιούχων, θα πραγματοποιηθεί την 27.06.2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

"Μοναδικό θέμα της συνέλευσης είναι η παροχή συναίνεσης των Ομολογιούχων για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία (i) – (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση από τους όρους 8.1 (ιε) και 14.1 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, εφόσον η πώληση (δηλαδή η ενοχική συμφωνία για τη μεταβίβαση του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου) πραγματοποιηθεί εντός 24 μηνών από την απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Αναγνώριση από τους Ομολογιούχους της μη άσκησης των δικαιωμάτων του όρου 11.2 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 αναφορικά με την παραπάνω παρέκκλιση και παραίτηση των Ομολογιούχων από κάθε σχετικό δικαίωμα. 

Η πρόσκληση απευθύνεται στους Ομολογιούχους Δανειστές του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €500.000.000 (εφεξής το "ΚΟΔ 2020"), που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 19.06.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €500.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων. 

Παράλληλα, με έτερη πρόσκληση, το Δ.Σ. της εισηγμένης καλεί τους Ομολογιούχους σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 27.06.2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 π.μ., που θα διεξαχθεί επίσης με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο. 

Μοναδικό θέμα και σε αυτήν, η παροχή συναίνεσης των Ομολογιούχων για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία (i) – (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση από τους όρους 8.1 (ιε) και 14.1 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, εφόσον η πώληση (δηλαδή η ενοχική συμφωνία για τη μεταβίβαση του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου) πραγματοποιηθεί εντός 24 μηνών από την απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Αναγνώριση από τους Ομολογιούχους της μη άσκησης των δικαιωμάτων του όρου 11.2 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 αναφορικά με την παραπάνω παρέκκλιση και παραίτηση των Ομολογιούχων από κάθε σχετικό δικαίωμα. 

Η πρόσκληση απευθύνεται στους Ομολογιούχους Δανειστές του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €120.000.000 (εφεξής το "ΚΟΔ 2018"), που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ως τροποποιηθέν ισχύει".