Η εικόνα της Attica Bank το α' τρίμηνο του 2022
Η εικόνα της Attica Bank το α' τρίμηνο του 2022

Η εικόνα της Attica Bank το α' τρίμηνο του 2022

Καταθέσεις στα €2,8 δισ. έναντι δανείων μετά από προβλέψεις €1,3 δισ.
RE+D magazine
30.06.2022

Βελτιωμένα αποτελέσματα παρουσίασε η Attica Bank για το α' τρίμηνο του 2022 με αύξηση των συνολικών εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) κατά 7,9% σε ετήσια βάση.

Η τράπεζα σε ετήσια βάση παρουσίασε αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 25% και συνεχιζόμενη σημαντική βελτίωση τα τελευταία πέντε τρίμηνα σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2022. Παράλληλα, τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση.

Η πιστωτική επέκταση συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 με τις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις να ανέρχονται σε 89 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. ευρώ κατά τη αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και με τους δείκτες ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου να βελτιώνονται.

Η ρευστότητα της Attica Bank παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας το επίπεδο καταθέσεων των πελατών της στα 2,8 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 992 εκατ. Η ει΄ευρώ, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1.769 εκατ. ευρώ.

Οι ελάχιστοι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας παραμένουν και κατά το Α΄ τρίμηνο 2022 άνω των ελαχίστων ορίων. Ειδικότερα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 275% και ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 59,5%.

Η τράπεζα για το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, ζημία ύψους 4,85 εκατ.ευρώ, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου. Παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους, η επίδοση των κύριων λειτουργικών εσόδων της τράπεζας παρέμεινε ανθεκτική, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

Η δήλωση της διοίκησης

Σε ένα περιβάλλον με σημαντικές μακροοικονομικές προκλήσεις, η Attica Bank εστιάζει στην στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, βοηθώντας τους πελάτες της να επανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης, η Attica Bank θέτει στο επίκεντρο την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται με το σχεδιασμό σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της, καθώς και την ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της με την επανατοποθέτησή της στην τραπεζική αγορά τόσο στο ψηφιακό περιβάλλον όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η οποία σημαδεύτηκε από τις επιπτώσεις της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που συνέχισε να προκαλεί η πανδημία της COVID-19, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων, η Attica Bank παρέμεινε σε τροχιά επίτευξης των στόχων της θέτοντας στο επίκεντρο του σχεδιασμού της, τον εκσυγχρονισμό της σε βασικούς τομείς όπως τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών
πληροφορικής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η Διοίκηση, μεταξύ άλλων σημαντικών έργων, προέβη στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες αναγνωρισμένου κύρους στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των εσωτερικών υποδομών της Τράπεζας και της δημιουργίας ενός πλαισίου αναδιάρθρωσης, το οποίο θα βοηθήσει την Attica Bank να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, παρατηρείται βελτίωση στα έσοδα από προμήθειες σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2021 κατά 24,5%, με την μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των εσόδων από χορηγήσεις κατά 46%, και κατά 30% από την αύξηση των εσόδων από e-υπηρεσίες. Πρόσθετα, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την κλειόμενη περίοδο ανέρχονται περίπου σε
89 εκατ. ευρώ με τους δείκτες ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου να βελτιώνονται. Επιπρόσθετα, η ρευστότητα της Attica Bank παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας το επίπεδο καταθέσεων των πελατών της σε €2,8 δισ.

Το 2022 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τιτλοποιήσεων και της ουσιαστικής εξάλειψης των ΜΕΑ του παρελθόντος, καθώς και την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών της συμφωνίας των βασικών μετόχων, θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί και η εξυγίανση του Ισολογισμού και θα απελευθερωθούν εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν πλέον οι προσπάθειες της Διοίκησης της Τράπεζας. 

Στις 18 Απριλίου 2022, η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε επιστολή από τους βασικούς μετόχους ΤΜΕΔΕ, Rinoa Ltd – Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ, στο πλαίσιο της από 09.12.2021 δεσμευτικής μεταξύ τους συμφωνίας, στην οποία γίνεται αναφορά συγκεκριμένων ποσών διαθέσιμων κατά τους όρους της Συμφωνίας και του Νόμου του ΤΧΣ και για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Τράπεζας και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η διαδικασία της προετοιμασίας για την υλοποίηση των ενεργειών ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων βάσει του σχετικού προγράμματος και του επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τα εσωτερικά όργανα της Τράπεζας εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος. 

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας καθώς και της αύξησης στις τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων. Οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινώθηκαν με την αύξηση του πληθωρισμού να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, οι αναπτυξιακές προοπτικές για την Ελλάδα παραμένουν ισχυρές λόγω της προβλεπόμενης ανάκαμψης του τουρισμού και των νέων σημαντικών επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί να πραγματοποιηθούν στη χώρα.