Κέρδη προ φόρων στα €90,76 εκατ. για την Παγκρήτια
Κέρδη προ φόρων στα €90,76 εκατ. για την Παγκρήτια

Κέρδη προ φόρων στα €90,76 εκατ. για την Παγκρήτια

Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 469 εκατ. ευρώ περίπου, ποσό υπερδιπλάσιο της προηγούμενης χρήσεως (217 εκατ. ευρώ).
RE+D magazine
03.04.2024

Κέρδη προ φόρων στα €90,76 εκατ. ανακοίνωσε η Παγκρήτια Τράπεζα για το 2023, σημαντικά ενισχυμένα, τόσο από την απόκτηση των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Υποκαταστήματος της HSBC όσο και από την επιχειρηματική δραστηριότητα της ίδιας της τράπεζας.

Το κανονικοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα (εξαιρουμένης της ωφέλειας από την απόκτηση της HSBC) κατέγραψε επίσης άνοδο 10,6%, με τα Κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 6,40 εκατ. ευρώ για το 2023, έναντι 5,76 εκατ. ευρώ για το 2022, παρά το υψηλό ζημιογόνο αποτέλεσμα που ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα χρήσεως της Τράπεζας κατά το τέλος του 2023, αποτέλεσμα της νομικής συγχώνευσης, με απορρόφηση, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 3,45 δισ. ευρώ κατά την 31η/12/2023, έναντι 2,68 δισ. ευρώ κατά την 31η/12/2022, καταγράφοντας μια αύξηση 29% περίπου, η οποία ενσωματώνει και τα οικονομικά μεγέθη των δύο νεοαποκτηθεισών τραπεζών.
Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, ενισχυμένης κατά 697 εκατ. ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 469 εκατ. ευρώ περίπου, ποσό υπερδιπλάσιο της προηγούμενης χρήσεως (217 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα, οι Καταθέσεις κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ανερχόμενες στα 2,61 δις. ευρώ κατά την 31η/12/2023, από 1,58 δισ. ευρώ κατά την 31η/12/2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65% περίπου. Άνοδο, επίσης, κατέγραψαν και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 9,07 εκατ. ευρώ κατά την 31η/12/2023, έναντι 5,30 εκατ. ευρώ κατά την 31η/12/2022, που ισοδυναμεί με αύξηση 71%. Η τράπεζα προχώρησε στον σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων ύψους 25,68 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2023, έναντι 16,58 εκατ. ευρώ για το 2022, αυξάνοντας έτσι και το ύψος των σωρευμένων προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου στα 522,49 εκατ. ευρώ, έναντι 390,96 εκατ. ευρώ κατά την 31η/12/2022. Η υπόλοιπη μεταβολή τους οφείλεται, κυρίως, στις σωρευμένες προβλέψεις που αποκτήθηκαν από τις δύο νεοαποκτηθείσες τράπεζες.

Τέλος, το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 250,59 εκατ. ευρώ, έναντι 182,67 εκατ. ευρώ κατά την 31η/12/2022, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 37% περίπου. Ο συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 13,010%, κατά την 31η/12/2023.