Μεταβίβαση θυγατρικών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Μεταβίβαση θυγατρικών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Μεταβίβαση θυγατρικών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 18,6 εκατ. ευρώ.
RE+D magazine
23.11.2022

Απόφαση για τη μεταβίβαση δύο ενεργειακών θυγατρικών του ομίλου προς την 100% θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ "Ήρων ΙΙ" έλαβαν τα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση οι εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στο πλαίσιο της συνεχούς βελτιστοποίησης της οργανωτικής τους διάρθρωσης ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ" συνεδρίασε στις 11.11.2022 και λαμβάνοντας υπόψη και τις από 26/10/2022 εκθέσεις του κ. Γεωργίου Μπουρνή, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (με αριθμό ΑΜ ΣΟΕΛ 25151) του ελεγκτικού οίκου "Deloitte", αποφάσισε ομόφωνα:

Την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 για την πώληση εκ μέρους της Εταιρείας του 51% των μετοχών της εκδόσεως της ανωνύμου εταιρείας «Optimus Energy Α.Ε.» που κατέχει, προς την συνδεδεμένη εταιρεία «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» (κατά 100% θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.),

Την παροχή ειδικής αδείας για την πώληση από την θυγατρική «TERNA ENERGY OVERSEAS LIMITED» του 100% των μετοχών που κατέχει στην «TERNA ENERGY TRADING LTD» προς την συνδεδεμένη εταιρεία «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» (κατά 100% θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 3 εδ. β' του ν. 4548/2018.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 18,6 εκατ. ευρώ. Τα από 11.11.2022 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι ανωτέρω εκθέσεις έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες του Ν. 4548/2018.

Με αυτές τις συναλλαγές ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βελτιστοποιεί την οργανωτική του διάρθρωση, ενισχύοντας περαιτέρω τον καθετοποιημένο τομέα εμπορίας και θερμικής παραγωγής ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο πλαίσιο ο Όμιλος προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση του 100% των εταιρειών «ΗΡΩΝ Ενεργειακή Α.Ε.» και «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.».
Ταυτόχρονα, οι εν λόγω συναλλαγές θα επιτρέψουν στον Όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να επικεντρωθεί στην βασική του δραστηριότητα, της παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ελευθερώνοντας επιπλέον κεφάλαια για την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος.