Μετρά την ακίνητη περιουσία του το Υπερταμείο
Μετρά την ακίνητη περιουσία του το Υπερταμείο

Μετρά την ακίνητη περιουσία του το Υπερταμείο

Διαγωνισμός για πιλοτικό έργο εκτίμησης προυπολογισμού €250.000
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
03.08.2022

Στην επανεξέταση και αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του με σκοπό τον προσδιορισμό των περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται ώριμα από τεχνικής, νομικής και εμπορικής άποψης, τη διαμόρφωση στρατηγικών και την αξιοποίηση εναλλακτικών δυνατοτήτων εμπορικής ανάπτυξης και επένδυσης προχωρά το Υπερταμείο.

Για την αποτελεσματική διενέργεια της εν λόγω εκτιμητικής διαδικασίας, το Υπερταμείο θα αναθέσει ομάδες με τίτλους ακίνητης περιουσίας σε εκτιμητές ακινήτων, οι οποίοι θα επανεξετάσουν αυτά τα ακίνητα και θα προβούν στις εν λόγω εκτιμήσεις. 

Δεδομένης της ποικιλομορφίας του χαρτοφυλακίου, τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, /τις εργασίες επαλήθευσης στοιχείων που θα πρέπει να αναληφθούν, η μεθοδολογία τμηματοποίησης σε αυτές τις ομάδες καθώς και τα σχετικά κριτήρια, θα καθοριστούν και θα ελεγχθούν μέσω του παρόντος πιλοτικού έργου. 

Η διαδικασία θα ξεκινήσει με πεντακόσια ακίνητα της Ελληνικής Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού έργου, ο Ανάδοχος θα δοκιμάσει μια μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση και την τμηματοποίηση του δείγματος του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας, θα πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο / επιτόπια εκτίμηση και αξιολόγηση. 

Επίσης, θα εξετάσει το σχετικό κόστος λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια που απαιτείται για τη διενέργεια επανεξέτασης και εκτίμησης του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου και θα προτείνει τα κριτήρια της μεθοδολογίας που πρέπει να εφαρμοστούν για την τμηματοποίηση αυτού με στόχο την κάλυψη στο σύνολο του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διενεργήσει χαρτογράφηση, ενδελεχή αξιολόγηση και εκτίμηση πεντακοσίων τίτλων ακίνητης περιουσίας της Ελληνικής Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου. 

Το Υπερταμείο σε συνεργασία με την ΕΤΑΔ δύναται να αυξήσει τον αριθμό των αξιολογούμενων περιουσιακών στοιχείων από πεντακόσια έως και χίλια. 

Τα ακίνητα θα επιλεγούν με τη χρήση κατάλληλης δειγματοληπτικής βάσης, ο καθορισμός της οποίας θα συμφωνηθεί με το Υπερταμείο, με στόχο την κάλυψη όλων των πιθανών μεγεθών και κατηγοριών των περιουσιακών στοιχείων. 

Τα αρχικά κριτήρια της τμηματοποίησης που θα χρησιμοποιηθούν, θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του Υπερταμείου και του Αναδόχου και στα οποία θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: 

1. Τοποθεσία (αστική έναντι αγροτικής κ.λπ.) 

2. Μέγεθος (σε τ.μ.) 

3. Τύπος (αστικές εκτάσεις, αγροτικές εκτάσεις, διαμέρισμα, οικία, εμπορικό κατάστημα κ.λπ.) 

4. Χρήση (εμπορική, οικιστική, αγροτική κ.λπ.) 

5. Ακίνητα ειδικού τύπου (χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικές πηγές κ.λπ.) 

6. Κατεχόμενα ακίνητα έναντι άδειων ακινήτων 

7. Διαθεσιμότητα ή όχι δεδομένων / Πλήρεις – μη Πλήρεις φάκελοι 

8. Περιπλοκότητα και προσπάθεια που απαιτείται για την αξιολόγηση της κατάστασης των ακινήτων (π.χ. περίπλοκη περίπτωση, περιπλοκότητα μεσαίου επιπέδου και απλές περιπτώσεις). 

Διάρκεια και Προϋπολογισμός 


Ο Ανάδοχος θα επικεντρωθεί στο δείγμα των πεντακοσίων περιουσιακών στοιχείων για περίοδο τριών μηνών. 

Το Υπερταμείο θα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει τη διεύρυνση της σύμβασης σε επιπλέον δείγμα πεντακοσίων περιουσιακών στοιχείων και να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για επιπλέον τρεις μήνες (ήτοι, έξι μήνες συνολική διάρκεια ισχύος της σύμβασης). 

Το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε €250.000 χωρίς ΦΠΑ και καλύπτει πεντακόσια περιουσιακά στοιχεία. 

Το Υπερταμείο δύναται να διευρύνει το ύψος του προϋπολογισμού σε ποσό έως και €500.000 χωρίς ΦΠΑ, καλύπτοντας επιπλέον πεντακόσια περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή συνολική κάλυψη έως και χιλίων περιουσιακών στοιχείων. 

Δεν εξετάζονται οι προσφορές που υπερβαίνουν τον παραπάνω προϋπολογισμό (ήτοι ποσό €250.000).

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ