Νέα διαδικασία για ρυθμίσεις δανείων μέσω gov.gr
Νέα διαδικασία για ρυθμίσεις δανείων μέσω gov.gr

Νέα διαδικασία για ρυθμίσεις δανείων μέσω gov.gr

Τα οφέλη που προσφέρει η ηλεκτρονική διαδικασία στον δανειολήπτη.
RE+D magazine
18.10.2023

Ξεκίνησε η νέα ηλεκτρονική διαδικασία διμερών ρυθμίσεων δανείων σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Οι δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις) μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους απευθείας με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σε διμερές επίπεδο, μέσω αίτησής τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Κώδικας Δεοντολογίας», η οποία υποστηρίζεται από τη γενική γραμματεία χρηματοπιστωτικού τομέα και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.

Η ηλεκτρονική διαδικασία προσφέρει σημαντικά οφέλη στον δανειολήπτη, καθώς:

  • Διευκολύνει και επιταχύνει την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών προς όφελος των πολιτών, διότι το σύνολο των απαιτούμενων περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων θα ανακτάται άνευ κόστους για τον πολίτη από τις βάσεις δεδομένων.
  • Εξασφαλίζεται η δομημένη διεξαγωγή των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών και για τα δύο μέρη (οφειλέτης – πιστωτής), ώστε να παρέχεται η καταλληλότερη λύση (προσωρινή ή οριστική διευθέτηση των δανείων), κατόπιν αξιολόγησης.
  • Ενισχύεται η διαφάνεια της διαδικασίας σε όλα τα στάδια της αίτησης και η Τράπεζα της Ελλάδος, που έχει την εποπτεία, θα μπορεί να βλέπει πότε λιμνάζουν και γιατί οι διαδικασίες, ποιες ρυθμίσεις προσφέρονται κ.λπ.

Οι οφειλέτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω του gov. gr στην ενότητα «Περιουσία και Φορολογία» και την υποενότητα «Διαχείριση Οφειλών», στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/kodikas-deontologias.

Για την άμεση εξυπηρέτηση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενέταξε από χθες την υπηρεσία με τίτλο «Κώδικας Δεοντολογίας» στο σύστημα κράτησης myEGDIXlive.

Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες, που θα προγραμματίσουν κράτηση (με τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 213.212.5730 ή με τηλεδιάσκεψη στην ψηφιακή πύλη myEGDIX.live.gov.gr), μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από τους εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας, για θέματα που αφορούν τη δημιουργία και υποβολή της αίτησής τους στην εν λόγω πλατφόρμα.

Ποιους αφορά, όμως, η ηλεκτρονική ρύθμιση δανείων βάσει του «Κώδικα Δεοντολογίας»;

Όπως αναφέρουν στην εφημερίδα «Απογευματινή» αρμόδιες πηγές, ο «Κώδικας Δεοντολογίας» ισχύει για όλους τους δανειολήπτες (πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές), που έχουν δανειακές συμβάσεις για καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, δάνεια ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων, με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Επίσης αφορά απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που υπερβαίνουν:

  • Το ποσό των 1.000 ευρώ, στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι δανειοληπτών φυσικών προσώπων.
  • Το ποσό των 5.000 ευρώ, σε περιπτώσεις δανειοληπτών νομικών προσώπων – πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως το άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη προς το πιστωτικό ίδρυμα. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δεν ισχύουν (και άρα δεν μπορεί να γίνει χρήση του «Κώδικα Δεοντολογίας» για ρύθμιση οφειλών άνω των 1.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και των 5.000 ευρώ για νομικά και πολύ μικρές επιχειρήσεις), αν η οφειλή έχει ήδη καταγγελθεί πριν από την 1/1/2015. Επισημαίνεται ότι ο δανειολήπτης θα πρέπει να υποβάλει διακριτή αίτηση ανά χαρτοφυλάκιο του εκάστοτε χρηματοδοτικού φορέα. Για να μπει στην πλατφόρμα και να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικής ρύθμισης, θα χρειαστεί τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο TΑΧΙSnet.

Παράλληλα, αποδεχόμενος τη διαδικασία ρύθμισης της οφειλής, ο δανειολήπτης θα πρέπει να γνωρίζει και να συναινεί στην άρση του τραπεζικού απορρήτου του.

Οι διευθετήσεις δανείων

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ρυθμίσεις που θα μπορούν να επιτευχθούν μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας του «Κώδικα Δεοντολογίας» θα είναι προσωρινές ή οριστικές.

Οι πρώτες θα έχουν διάρκεια: α) βραχυπρόθεσμη, έως και δύο έτη, και θα αφορούν περιπτώσεις που οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές ή β) μακροπρόθεσμη, με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή/ και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής. Οι ρυθμίσεις διευθέτησης της οφειλής θα στοχεύουν στην οριστική τακτοποίηση της απαίτησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη και θα μπορούν να συνδυάζονται με εθελοντική παράδοση στο ίδρυμα των πραγμάτων επί των οποίων έχει συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια ή ακόμα και με οικειοθελή εκποίησή τους.