Ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Επικαιροποιούνται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη, από κάθε αιτία, των δημοσίων εσόδων.
RE+D magazine
03.10.2022

Κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων".

Με το υπόψη σχέδιο νόμου κυρώνεται, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο προτεινόμενος Κώδικας νομοθεσίας, που αφορά στην Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων και ταυτόχρονα καταργείται ο υφιστάμενος (ν.δ.356/1974).
Συγκεκριμένα επικαιροποιούνται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη, από κάθε αιτία, των δημοσίων εσόδων.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

- Απαλείφεται, ως προς την υποχρέωση κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού η υφιστάμενη αναφορά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), και προβλέπεται η κοινοποίηση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.».

- Ε.Φ.Κ.Α.». Προβλέπεται ότι οι κοινοποιήσεις κατασχέσεων στα χέρια τρίτου ή κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων δύναται να διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα και προσαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων πραγμάτων στις ισχύουσες πλέον διαδικασίες ηλεκτρονικής διενέργειας πλειστηριασμών.

- Ε.Φ.Κ.Α.». Προβλέπεται εφεξής, ως προς τις ανακοινώσεις πλειστηριασμών από επισπεύδοντες τρίτους, η υποχρέωση κοινοποίησης, εκτός του προγράμματος πλειστηριασμού, και του αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ή και της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, σε περίπτωση μη διενέργειας του αρχικού πλειστηριασμού.

- Απαλείφεται η πρόβλεψη για την εκτέλεση αποφάσεων προσωπικής κράτησης, λόγω της κατάργησης του σχετικού θεσμού, ως αναγκαστικού μέτρου προς είσπραξη δημοσίων εσόδων, κ.λπ.