Οι ευρωπαϊκές προτάσεις για τον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών
Οι ευρωπαϊκές προτάσεις για τον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Οι ευρωπαϊκές προτάσεις για τον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

RE+D magazine
25.10.2022

Στις 16 Νοεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει τις προτάσεις της για τον «ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή».

Οι προτάσεις αφορούν:

- Στις απαιτήσεις Ψηφιακής Αναφοράς (DRR).
- Στη μεταχείριση του ΦΠΑ της Οικονομίας της Πλατφόρμας. και
- Στην ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής ΦΠΑ και Εισαγωγών Μίας Στάσης (IOSS).

Οι υπάρχουσες απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς δημιουργούν δύο κύρια προβλήματα:

Πρώτον, ο αυξανόμενος αριθμός διαφορετικών μηχανισμών αναφοράς DRR που εισάγονται από τα κράτη μέλη μεταφράζεται σε κατακερματισμένο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο, με τη σειρά του, οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα και πρόσθετο κόστος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη μέλη και τους παρόχους υπηρεσιών ΦΠΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φραγμούς στο εμπόριο και αναποτελεσματικότητα στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Δεύτερον, η μερική υιοθέτηση απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, που καθορίζεται επίσης από το σχετικό κόστος συμμόρφωσης, και το απαρχαιωμένο εργαλείο για την αναφορά των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (δηλαδή οι ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις) δεν επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Το κενό αυτό αφορά, πρώτον, τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, αλλά και την απάτη σε εγχώριο επίπεδο. Οι πιθανές απώλειες εσόδων από τον ΦΠΑ  υπολογίζονται μεταξύ 22 και 27 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Αυτό θα αντιστοιχεί σε 9 έως 11 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα από τον ΦΠΑ που χάνονται μόνο από συναλλαγές εντός της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη πρόσφατη έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ε.Ε., (βλέπε έκθεση ενότητα 2.3.1 και 2.3.2)  τα συστήματα DRR που χρησιμοποιούν οι χώρες μπορούν να διακριθούν σε 2 τύπους με βάση το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να υποβληθούν οι πληροφορίες στις φορολογικές διοικήσεις.

• Περιοδικοί Έλεγχοι Συναλλαγών (PTCs). Στον τύπο αυτό τα δεδομένα συναλλαγών μεταφέρονται  στις φορολογικές αρχές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στους περιοδικούς έλεγχους συναλλαγών (PTCs) εντάσσονται δύο υποσυστήματα : Vat listing και απαιτήσεις SAF-T

• Συνεχείς Έλεγχοι Συναλλαγών (CTCs). Στον τύπο αυτό τα δεδομένα συναλλαγών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις φορολογικές αρχές λίγο πριν, κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την πραγματική ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Και εδώ εντάσσονται 2 υποσυστήματα συναλλαγών : Real time και e-invoiceing

Ποιους τύπους συναλλαγών χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη έως σήμερα

Επί του παρόντος, 12 κράτη μέλη έχουν εισαγάγει Απαιτήσεις Ψηφιακής Αναφοράς (DRR).
Οι περιοδικοί Έλεγχοι Συναλλαγών (PTCs)  είναι οι πιο διαδεδομένες και έχουν εισαχθεί σε εννέα κράτη μέλη. Μόνο τρεις χώρες έχουν εισαγάγει σύστημα CTC, δηλαδή η Ισπανία και η Ουγγαρία, ως σε πραγματικό χρόνο, και η Ιταλία.

Δύο ακόμη - η Γαλλία και η Ελλάδα - έχουν ήδη προγραμματίσει την εισαγωγή DRR:

• Η Γαλλία θα εισαγάγει ένα σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις εγχώριες συναλλαγές που θα συμπληρώνεται από κατάλογο ΦΠΑ για μη εγχώριες συναλλαγές.
• Η Ελλάδα έχει εισαγάγει ένα σύστημα σε πραγματικό χρόνο (myDATA), το οποίο ωστόσο θα μπορούσε επίσης να τηρείται σε περιοδική βάση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι συζητήσεις για την εισαγωγή παρόμοιων μέτρων σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη, αλλά καμία επίσημη πράξη δεν έχει προταθεί ή εγκριθεί σχετικά.:

Στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη, όλες οι χώρες εκτός από τη Σλοβενία ​​και τη Ρουμανία έχουν εισαγάγει DRR. Ακόμη και σε αυτές τις δύο χώρες, υπάρχει κάποια μορφή υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που δεν ανέρχονται σε πλήρη εφαρμογή DRR.

Στις περισσότερες περιπτώσεις - εκτός από την Ουγγαρία και, σύντομα, την Πολωνία - η υποχρέωση είναι περιοδική.

Στη Νότια Ευρώπη, η Πορτογαλία έχει εισαγάγει το σύστημα SAF-T, η Ισπανία και η Ιταλία διαθέτουν CTC και η Ελλάδα θα ενταχθεί σύντομα με το δικό της σύστημα σε πραγματικό χρόνο/περιοδικό.

Στη Βορειοδυτική Ευρώπη, καμία χώρα δεν έχει σε ισχύ DRR αυτή τη στιγμή, αν και η Γαλλία θα εισαγάγει την ηλεκτρονική τιμολόγηση έως το 2023.

Σύμφωνα με την έκθεση τα myDATA, είναι απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς (DRR) τύπου Real Τime (CTCs).