Πόσο δανεισμένες είναι οι ελληνικές εισηγμένες ακινήτων
Πόσο δανεισμένες είναι οι ελληνικές εισηγμένες ακινήτων

Πόσο δανεισμένες είναι οι ελληνικές εισηγμένες ακινήτων

Στυλιανή Ρουχωτά
13.11.2023

Το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων εντός του οποίου καλούνται να ανταπεξέλθουν των υποχρεώσεών τους τόσο οι Ευρωπαϊκές όσο και οι Ελληνικές ΑΕΕΑΠ φαίνεται πως θα κυριαρχήσει για μεγαλύτερο διάστημα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να διατηρήσει το επίπεδο των επιτοκίων πολιτικής της αμετάβλητο. Ως εκ τούτου αυτή το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων βρίσκονται στο 4,50%, 4,75% και 4,00% αντίστοιχα.

Η Αμερικανική Ομοσπονδιακή τράπεζα άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια διατηρώντας τα μεταξύ 5,25%-5,50%. Στην ανακοίνωσή της η Federal Reserve μετά την συνεδρίαση υπογραμμίζει την ευρωστία της αγοράς εργασίας και της οικονομικής δραστηριότητας, παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων που είχαν ως στόχο να ελέγξουν τον πληθωρισμό, ο οποίος ωστόσο «παραμένει πεισματικά υψηλός».

Ενώ πρόσφατα και η Τράπεζα της Αγγλίας ακολούθησε τις ομόλογές της σε ΕΕ και ΗΠΑ ανακοινώνοντας την διατήρηση του επιτοκίου πολιτικής στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών. Η MPC ψήφισε 6-3 υπέρ της διατήρησης του επιτοκίου στο επίπεδο του 5,25%.

Σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύνολο των υποχρεώσεων στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν οι Ελληνικές ΑΕΑΑΠ, είτε αυτό σημαίνει να εξυπηρετήσουν είτε να αναχρηματοδοτήσουν τις υφιστάμενες δανειακές τους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσαν για το πρώτο εξάμηνο του 2023, οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ έχουν δανειακές υποχρεώσεις που αγγίζουν συνολικά το ποσό των €2,060,060,354, ενώ σε επίπεδο ομίλου €2,944,851,480.

Την ίδια ώρα και με βάση στοιχεία της Εθνικής Χρηματιστηριακής οι Ελληνικές ΑΕΕΑΠ διαπραγματεύονται με χαμηλότερο discount σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές. Δικαιολογημένα μεν, καθώς εκτός από τη μεγαλύτερη διαφορά (spread) μεταξύ μισθωτικής απόδοσης και κόστους δανεισμού,  έχουν μεγαλύτερη διαφορά αποδόσεων σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα.

Ο όμιλος Prodea έχει συνάψει συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνων επιτοκίου (interest rate caps) για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών, λόγω της έκθεσης του ομίλου στη μεταβολή του κυμαινόμενου επιτοκίου, αναφορικά με τα ομολογιακά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Όλα τα δάνειά του ομίλου είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με εξαίρεση το «πράσινο» ομολογιακό δάνειο το οποίο έχει σταθερό επιτόκιο.

Σύμφωνα με την έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2023 της LAMDA, τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά ομολογιακά δάνεια περιλαμβάνουν κυρίως το τραπεζικό ομολογιακό δάνειο της θυγατρικής εταιρίας L.O.V. S.M.S.A. («LOV») η οποία υπέγραψε την 29.07.2022 νέο πρόγραμμα κοινού ομολογιακού δάνειου με την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς ποσού έως €365 εκατ. με τρεις διακριτές σειρές και επιτόκιο 2,70% πλέον Euribor 3μήνου. Μέχρι και την 30.06.2023, έχει εκταμιευθεί ποσό €361 εκατ. το οποίο και απεικονίζεται στο βραχυπρόθεσμο σκέλος των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες σχεδιάζει την αναχρηματοδότηση του εν λόγω δανείου, καθώς και των τραπεζικών δανείων των υπολοίπων εμπορικών κέντρων στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης αναδιοργάνωσης, εντός του 2023

Η BriQ στις 31.05.2023 υπέγραψε Πρόγραμμα έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως € 4.800 χιλ. για την χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου για την κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων πιστοποιημένου κατά LEED επί της Ποσειδώνος 42 στην Καλλιθέα Αττικής κατά LEED, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. To 50% του επενδυτικού σχεδίου θα χρηματοδοτηθεί με σταθερό επιτόκιο 0,35% μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Χωρίς μακροπρόθεσμο δάνειο ούτε κάποια ομολογιακή έκδοση δραστηριοποιείται η R.E.D.s σύμφωνα με την έκθεση εξαμήνου ενώ σύναψε σύμβαση πιστώσεως ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού με την Alpha bank και μέχρι την 30.06.2023 είχε πραγματοποιήσει εκταμίευση ύψους €2.500.000.

Ενώ η TRASTOR συνήψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς A.E. την 3η Μαρτίου του 2023, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και €250.000.000, επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος του δανείου, ήτοι ποσό € 200.000.000 χρησιμοποιήθηκε για την πλήρη εξόφληση ήδη υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Αναφορικά με το Πράσινο Ομόλογο της Noval, αυτό έχει σταθερό επιτόκιο 2,65%, η εύλογη αξία του εκτιμάται περίπου κατά € 21,3 εκατ. χαμηλότερη από τη λογιστική.

Η Dimand στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας, ανακοίνωσε στην εξαμηνιαία της έκθεση ότι την 28.03.2023 εκδόθηκε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο με ομολογιούχο την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ (ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) και εκδότη την Εταιρεία, ποσού έως €10.000.000 διάρκειας 3 ετών και σταθερού επιτοκίου 8% με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ή/και του επενδυτικού προγράμματος του εκδότη. Κατά την 30.06.2023 έχει αναληφθεί στο σύνολο του το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο. 

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας Lampsa κατά την 30 Ιουνίου 2023 ήταν 3,01% και 3,06% αντιστοίχως έναντι του 4,24% που ίσχυε κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα δάνεια του ομίλου της Premia είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με εξαίρεση το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους €100εκ., το οποίο έχει σταθερό επιτόκιο. Συνεπώς, ο όμιλος είναι εκτεθειμένος στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική του θέση και τις ταμειακές του ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ή να μειώνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων διακυμάνσεων, σχολίασε η εταιρεία στην έκθεση τέλος Ιουνίου. 

Tέλος, σύμφωνα με την έκθεση οικονομικής κατάστασης για το πρώτο εξάμηνο του 2023 η  Άλφα Αστικά Ακίνητα ανακοίνωσε δείκτη δανειακής εξάρτησης (Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Παθητικού) της τάξεως του 6,02%. Τα χρηματικά διαθέσιμα την 30.6.2023 ανήλθαν για τον Όμιλο στο ποσό των €56,84 εκατ. και για την Εταιρεία στο ποσό των  €53,18 εκατ. Ο Όμιλος έχει ισχυρή θέση σε διαθέσιμα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγκη δανεισμού, σημείωσε η εταιρεία στη δήλωσή της.