Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου

Τι προβλέπει για την έκταση των 590 στρεμ. το υπό έκδοση ΕΣΧΑΔΑ
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
15.07.2022

Διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σκοπό την αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση του Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου προκήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ

Ο διαγωνισμός αφορά στο ακίνητο εμβαδού 589.452μ2 (μέρος έκτασης άνω των 1.000 στρεμμάτων που έχει περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ) που βρίσκεται στη θέση «Μερέντα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και περιλαμβάνει κυρίως τις αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 φιλοξενήθηκαν τα αθλήματα της ιππασίας.

Η χρονική διάρκεια της Συμβάσεως Μίσθωσης του Ακινήτου είναι  σαράντα έτη.

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα, που θα καταβάλλει η Ανάδοχος Εταιρεία προς το Ταμείο στο πλαίσιο της Συμβάσεως Μίσθωσης του Ακινήτου θα αποτελείται από:

  • Εφάπαξ Καταβαλλόμενο Αντάλλαγμα είναι το προσφερόμενο από κάθε Επιλέξιμο Επενδυτή ποσό, το ακριβές ύψος του οποίου θα ορίζεται στην Οικονομική Προσφορά του. Το Εφάπαξ Καταβαλλόμενο Αντάλλαγμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό των € 2.000.000 και θα είναι καταβλητέο στο Ταμείο κατά το Οικονομικό Κλείσιμο.
  • Ετήσιο Μίσθωμα είναι το προσφερόμενο από κάθε Επιλέξιμο Επενδυτή ετήσιο μίσθωμα, το ακριβές ύψος του οποίου θα ορίζεται στην Οικονομική Προσφορά του, και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση Μίσθωσης, που θα συναφθεί, σχέδιο της οποίας θα αναρτηθεί στο VDR.


Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Ταμείου, στις 25.07.2022 θα γίνει η έναρξη λειτουργίας του VDR, στις 01.09.2022 η έναρξη επισκέψεων στο Ακίνητο, στις 16.09.2022 η ανάρτηση στο VDR του Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης του Ακινήτου, ενώ για τις 30 Νοεμβρίου 2022 έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφοράς.

Στο Ακίνητο, σύμφωνα με το ΕΣΧΑΔΑ, (για το οποίο αναμένεται να εγκριθεί με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα) καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες και συγκεκριμένα:

ΖΩΝΗ Ι (Θεματικό Πάρκο - Αναψυχή), συνολικής επιφανείας 426.517,642 τ.μ.

Στη Ζώνη Ι, που αποτελεί την βασική ζώνη ανάπτυξης επιτρέπονται οι χρήσεις: α) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, β) Κοινωνική πρόνοια, γ) Γραφεία, ε) Κατοικία (για τις λειτουργικές ανάγκες του Πάρκου), στ) Εκπαίδευση, ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων όλων των ιππικών και βοηθητικών τους υποδομών), η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, θ) Θρησκευτικοί χώροι, ι) Περίθαλψη (μόνο για τις χρήσεις του αθλητικού κέντρου), ια) Χώροι συνάθροισης κοινού, ιβ) Εστίαση, ιγ) Αναψυκτήρια, ιε) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα), ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων, ιζ) Τουριστικά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές, ιη) Ελικοδρόμιο, κ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του ακινήτου.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις οφείλουν να κατέχουν κατ' ελάχιστον το 35% της συνολικής δόμησης του Ακινήτου. Οι, δε, εγκαταστάσεις φιλοξενίας, ήτοι οι χρήσεις "ε" και "ιζ" δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 20 % της συνολικής δόμησης του Ακινήτου. Διασφαλίζεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων με κυρίαρχη τη χρήση της αθλητικής ιππασίας.

ΖΩΝΗ ΙΙ (Περιοχή δασικής προστασίας), συνολικής επιφανείας 120.424,27 τ.μ. 

Η Ζώνη ΙΙ, συνολικής επιφανείας 120.424,27 τ.μ., ορίζεται ως περιοχής προστασίας και αποτελείται από τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, που περιλαμβάνονται στο Aκίνητο. Στις πιο πάνω εκτάσεις διατηρείται ο δασικός χαρακτήρας και το φυσικό ανάγλυφο και απαγορεύεται κάθε δόμηση.

ΖΩΝΗ ΙΙΙ (Πρόσβασης - Στάθμευσης), συνολικής επιφανείας 42.510,95 τ.μ..

Η Ζώνη ΙΙΙ, συνολικής επιφανείας 42.510,95 τ.μ., λειτουργεί αποκλειστικά ως οδικό δίκτυο πρόσβασης και χώρος στάθμευσης για το Aκίνητο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται. Στην έκταση αυτή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η κατασκευή εγκατάστασης εισόδου ή φυλακίου, με μέγιστη δόμηση 15,00 τ.μ. και μέγιστο ύψος 3,50 μ. Σε περίπτωση υλοποίησης της δόμησης αυτής, μειώνεται αντίστοιχα η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στη Ζώνη Ι.

Με βάση τους συντελεστές δόμησης και κάλυψης στο σύνολο της Ζώνης Ι προκύπτει δυνατότητα δόμησης ίση με 46.916,94 τ.μ. και κάλυψης ίση με 63.977,65 τ.μ. Με δεδομένη την ύπαρξη υφιστάμενης δόμησης 26.099,48 τ.μ. και κάλυψης 29.983,20 τ.μ., οι δυνατότητες της ζώνης σε υπολειπόμενη δόμηση υπολογίζονται σε 20,817,46 τ.μ. και 33.994,45 τ.μ. υπολειπόμενης κάλυψης.

Εντός του Ακινήτου υφίστανται τα παρακάτω κτήρια και εγκαταστάσεις:

«Κύρια Αρένα Jumping» εμβαδού 10.232 τ.μ. με 6.000 μόνιμες θέσεις θεατών και κτίρια 3.032 τ.μ.

«Κύρια Αρένα Dressage» εμβαδού 4.050 τ.μ. με 2.000 μόνιμες θέσεις θεατών και κτίρια 1.913 τ.μ.

Κλειστή Αρένα εμβαδού 2.100 τ.μ. με 2.010 θέσεις θεατών.

Τρεις αρένες προπόνησης Ιππικής Δεξιοτεχνίας.

Τέσσερις αρένες προπόνησης υπερπήδησης εμποδίων.

Συγκρότημα στάβλων Ο.Ι.Κ αποτελούμενο από 5 ενότητες στάβλων χωρητικότητας 280 αλόγων, συνολικού εμβαδού 9.223 τ.μ..

Συγκρότημα της Κτηνιατρικής Κλινικής με στάβλους ανάρρωσης – απομόνωσης το οποίο αποτελείται από 4 κτίρια συνολικού εμβαδού 1.897 τ.μ. (επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη Κτηνιατρική Κλινική θεωρείται από τις πλέον σύγχρονες της Ευρώπης).

Κτίριο γραφείων το οποίο αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικού εμβαδού 3.131 τ.μ.

Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης

Ελικοδρόμιο

Το κτίριο που στεγάζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου συνολικού εμβαδού 1.324,20 τ.μ.