Προς κατάργηση των αντικειμενικών αξιών
Προς κατάργηση των αντικειμενικών αξιών

Προς κατάργηση των αντικειμενικών αξιών

RE+D magazine
20.11.2023

Στη δημιουργία, ενός Γεωπληροφοριακού Συστήματος, στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση της αξίας ακινήτων προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Νομοσχέδιο για την «πάταξη της φοροδιαφυγής» που βρίσκεται σε διαβούλευση (Άρθρα 32,33,34), στην υπηρεσία  του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι αρμόδια για την εκτίμηση και τον προσδιορισμό των αξιών ακινήτων, συστήνεται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, Βάση Δεδομένων στοιχείων ακινήτων και αξιών το «Μητρώο Ακινήτων» καθώς και Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (ΟΓΣ-CAMA).  

Το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει ως σύστημα κεντρικής γεωχωρικής υποδομής, στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων, βάσει των στοιχείων του Μητρώου Ακινήτων και με την αξιοποίηση κατάλληλων αλγορίθμων, για την ομοιόμορφη και αυτοματοποιημένη εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου, ευθυγραμμισμένης με την τρέχουσα εικόνα της αγοράς ακινήτων, την τήρηση ιστορικότητας για τις εν λόγω εκτιμήσεις και την παραγωγή σχετικών στατιστικών στοιχείων.

Στο Μητρώο Ακινήτων συμπεριλαμβάνονται και τηρούνται στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, της βάσης δεδομένων «Τράπεζα Αξιών Ακινήτων» που δημιουργήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, καθώς και όλων των πρόσφορων πηγών δεδομένων ακινήτων από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.