Πως θα φορολογηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2024
Πως θα φορολογηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2024

Πως θα φορολογηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2024

Πότε μπορεί να αμφισβητηθεί το τεκμήριο
RE+D magazine
15.11.2023

Πάνω από 160 σχόλια στην πλειοψηφία τους αρνητικά έχουν καταχωρηθεί μέσα στις πρώτες ώρες που τέθηκε στην δημόσια διαβούλευση ο νέος τρόπος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» θεσπίζεται ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας το οποίο φτάνει τις €50.000 και διαμορφώνεται ανάλογα με τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας το ύψος της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου του. Το τεκμαρτό αυτό έσοδο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με προσκόμιση παραστατικών από τον φορολογούμενο αλλά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (αρρώστια στρατός φυσικές καταστροφές πτώχευση). Η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού ξεκινά από τα έσοδα του 2023 

Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό του τεκμαρτού κέρδους λαμβάνονται υπόψη: 

το ετήσιο ποσού του μικτού κατώτατου μισθού κατά την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου φορολογικού έτους, προσαυξανόμενου κατά 10% για τα 3 έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας από τη δήλωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας, επιπλέον 10%, επί του ποσού της τρίτης τριετίας για τα 3 έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας και επιπλέον 10%, επί του ποσού της τέταρτης τριετίας για τα επόμενα έτη 

ή (όποιο είναι μεγαλύτερο)

του ποσού που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου που απασχολείται από τον υπόχρεο αναγόμενες σε ετήσια αμοιβή για πλήρη απασχόληση, πλέον ποσού, έως 15.000 €, που ισούται με το 10% του ετήσιου κόστους που καταβάλλει ο υπόχρεος για τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολεί, 

Επίπλεον των παραπάνω για το υπολογισμό του τελικού εσόδου του επαγγελματία λαμβάνεται υπόψη συντελεστής προσαύξησης ο οποίος ανέρχεται σε:

  • 35% για υπόχρεους των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τον μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), στον οποίο πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα,
  • 70% για υπόχρεους των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 150% του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ., στον οποίο πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα,
  • 100% του ποσού για υπόχρεους των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ., στον οποίο πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα.

Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπολογίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή

β) όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τους τριάντα.

Για τον προσδιορισμού του μέσου όρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό κύκλο εργασιών.


Σε ποιες περιπτώσεις αμφισβητείτε το τεκμήριο


Το ελάχιστο ετήσιο κέρδος, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από τα πραγματικά δηλωθέντα κέρδη αυτού, εφόσον αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. 

Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,

ε) έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,

στ) τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,

ζ) τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,

η) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Δεν συνιστούν και δεν αποδεικνύουν αμφισβήτηση του τεκμηρίου μόνες οι εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, αρχεία και στοιχεία του φορολογουμένου.