Σε €1.066.557.870,20 τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ από την Εθνική. Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών
Σε €1.066.557.870,20 τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ από την Εθνική. Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών

Σε €1.066.557.870,20 τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ από την Εθνική. Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών

RE+D magazine
17.11.2023

Σε €1.066.557.870,20 τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ από τη διάθεση του 22% των μετοχών που κατείχε στην Εθνική τράπεζα με τη συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά να ανέρχεται σε 1.617.300.838 μετοχές, υπερβαίνοντας τις 201.237.334 προς διάθεση μετοχές, κατά περίπου 8,04 φορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Ταμείο τελικά προσφέρθηκαν συνολικά 201.237.334 στην τιμή των €5,30.

Από αυτές οι 40.247.467 προσφερόμενες μετοχές (το 20% του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά εκ των οποίων: 

  • 24.148.480 προσφερόμενες μετοχές (δηλαδή το 60% των μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και
  • 16.098.987 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 40% των μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 87.150.492 προσφερόμενες μετοχές, υπερβαίνοντας τις 40.247.467 προσφερόμενες μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 2,17 φορές. Η ζήτηση από τις 7.247 αιτήσεις αγοράς Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 41.487.034 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 24.148.480 προσφερόμενες μετοχές που κατανέμονται σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 1,72 φορές

Σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά κατανεμήθηκαν 160.989.867 προσφερόμενες μετοχές (80% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών).

Η ζήτηση από τις 89 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 45.663.458 προσφερόμενες μετοχές, υπερβαίνοντας τις 16.098.987 προσφερόμενες μετοχές που κατανέμονται σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,84 φορές.